Literatura

Literatura (wybór):

 1. 1956. Polska emigracja a kraj. Antologia źródeł, pod red. Marian Drozdowski, Warszawa 1998.
 2. Adamczewski Grzegorz, Radio Wolna Europa w okresach politycznych przełomów, Wrocław 2011.
 3. Aleksik Józef, Polska Misja Katolicka w Niemczech [w:] Ze studiów nad polskim dziedzictwem w świecie. Księga dedykowana Profesorowi Edmundowi Gogolewskiemu, pod red. Leonarda Nowaka i Marka Szczerbińskiego, Gorzów Wielkopolski, 2002, s. 98-106.
 4. Almanach Polonii 1992. Informator o Polakach i organizacjach polonijnych na świecie, Warszawa 1991.
 5. Aparat bezpieczeństwa w Polsce w latach 1953-1954. Taktyka, strategia, metody, wstęp A. Paczkowski, wybór i oprac. Grzegorz Majchrzak, Andrzej Paczkowski, Warszawa 2004.
 6. Bade Klaus J., Auslaender, Aussiedler, Asyl in der Bundesrepublik Deutschland, Hannover 1994.
 7. Bade Klaus J., Deutsche im Ausland – Fremde in Deutschland. Migration in Geschichte und Gegenwart, München 1992.
 8. Bade Klaus J., Oltmer Jochen, Normalfall Migration: Deutschland im 20. und frühen 21. Jahrhundert, Bonn 2004.
 9. Bagieński Witold, Cenckiewicz Sławomir, Woyciechowski Piotr, Konfidenci, Warszawa 2015.
 10. Bagieński Witold, Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945-1961, Warszawa 2017, t.1-2.
 11. Bielak Filip, Pepłoński Aleksander, Polska emigracja polityczna 1976-1984, Warszawa 1986.
 12. Bielski Jerzy, Emigranci ze śląska opolskiego do Republiki Federalnej Niemiec. Realizacja zapisu protokolarnego z Helsinek w województwie opolskim (1975-1979), Opole 1986.
 13. Biografie Byłych Więźniów Politycznych Niemieckich Obozów Koncentracyjnych, pod red. Antoniego Gładysza i Antoniego Szymierskiego, Philadelfia 1974, Tom I.
 14. Bonusiak Andrzej, Działalność Oświatowa Kongresu Polonii Amerykańskiej. Od końca lat sześćdziesiątych do końca lat dziewięćdziesiątych XX wieku, „Przegląd Polonijny” nr 4, s. 107-132.
 15. Borodziej Włodzimierz, Od Poczdamu do Szklarskiej Poręby. Polska w stosunkach międzynarodowych 1945-1947, Londyn 1990
 16. Bortlik-Dźwierzyńska Monika, Niedurny Marcin, Uciekinierzy z PRL, Katowice-Warszawa 2009
 17. Brycht Andrzej, Raport z Monachium, Warszawa 1968, ss. 134 [wydanie II].
 18. Brycht Andrzej, Raport z Monachium, Warszawa 1969, ss. 139 [wydanie IV].
 19. Brzoza Czesław, Ludzie Brygady. Noty biograficzne oficerów i żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych, Kraków 2015
 20. Brzoza Czesław, Między repatriacją a emigracją. Polacy w Niemczech Zachodnich w latach 1945-1951 [w:] Śląsk, Polska, emigracja. Studia poświęcone profesorowi Andrzejowi Pilchowi, pod red. Irena Paczyńska, Kraków 2002.
 21. Brzoza Czesław, Obóz szkoleniowy polskich kompanii wartowniczych w Mannheim-Käfertal (1945-1947), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, zeszyt 1/2016, s.159-183. 
 22. Brzoza Czesław, Prasa Polskich Oddziałów Wartowniczych przy Armii Amerykańskiej w Europie, „Zeszyty Historyczne” 2002, z. 141.
 23. Brzoza Czesław, Od Miechowa do Coburga. Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych w marszu na Zachód, „Pamięć i Sprawiedliwość” nr 1 (5) 2004.
 24. Brzoza Czesław, Zapomniana armia. Polskie Oddziały Wartownicze w Europie 1945-1951, Zeszyty Historyczne nr 116, 1996.
 25. Brzozowski Stanisław Marian, Polacy na studiach gospodarstwa wiejskiego w Niemczech w XIX i XX wieku, Wrocław 1989.
 26. Buck Kurt, Kobiety-żołnierze Armii Krajowej – jeńcy wojenni i „dipisi” [Displaced Persons] w Emslandzie w latach 1944-1948, Łambinowicki Rocznik Muzealny R. 26/ 2003, s. 75-85.
 27. Budzyń Bolesław, Z dziejów polskiej wyższej szkoły technicznej w Esslingen/Niemcy 1945-1949, Nowy Jork-Kraków, 1990.
 28. Bugaj Ryszard, Jak zostałem emigrantem, Warszawa 2022.
 29. Bułhak Władysław, Wywiad PRL a Watykan 1962-1978, Warszawa 2019.
 30. Byczkowski Józef, Mniejszości narodowe w Europie1945-1974, Opole 1976.
 31. Byczkowski Józef, Polacy w Niemczech – jeszcze nie dostrzeżona mniejszość? Die Polen in Deutschland – eine noch nicht „wahrgenommene Minderheit”? [w:] Polacy w Niemczech. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Mülheim/Ruhr w dniach 20-22 września 1995 r., Opole 1996, s. 125-128.
 32. Być Polakiem w Niemczech, pod red. Anna Wolff-Powęska, Eberhard Schulz, Poznań 2000.
 33. Cecuda Maria, Polska emigracja polityczna w latach 1975-1982, Warszawa 1982.
 34. Cenckiewicz Sławomir, Długie ramię Moskwy. Wywiad wojskowy Polski Ludowej 1943-1991 (wprowadzenie do syntezy), Poznań 2011.
 35. Cenckiewicz Sławomir, Działalność Społecznego Komitetu Pomocy Obywatelom Polskim w Niemczech w latach 1945-1950 [w:] Z dziejów Polski i emigracji (1939-1989). Księga dedykowana byłemu Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej Ryszardowi Kaczorowskiemu, pod red. M. Szczerbiński, T. Wolsza, Gorzów Wielkopolski 2003.
 36. Cenckiewicz Sławomir, Oczami bezpieki. Szkice i materiały z dziejów aparatu bezpieczeństwa PRL, Kraków 2005.
 37. Cenckiewicz Sławomir, Tadeusz Katelbach (1897-1977). Biografia polityczna, Warszawa 2005.
 38. Cenckiewicz Sławomir, Udział aparatu bezpieczeństwa w drugiej kampanii reemigracyjnej (1955-1957) [w:] Aparat bezpieczeństwa wobec emigracji politycznej i Polonii, pod red. Ryszard Terlecki, Warszawa 2005.
 39. Chałupczak H., Polacy w Niemczech do wybuchu II wojny światowej [w:] Polacy w świecie. Polonia jako zjawisko społeczno-polityczne, pod red. A. Koprukowniaka, W. Kucharskiego, Lublin 1986, cz. II.
 40. Chlebowski Cezary, Bez pokory, Warszawa 1997, Tom 1-2.
 41. Chwastyk-Kowalczyk Jolanta, Katyń, dipisi, PKPR na łamach polskich czasopism uchodźczych, Kielce 2011.
 42. Czajkowski B., Wszystko o … Rodło, Warszawa 1975.
 43. Czechowicz Andrzej, Straceniec. Czyli przypadki urodzonego w niewłaściwym czasie, Warszawa 2018, T. 1-2.
 44. Czekiści. Organy bezpieczeństwa w europejskich krajach bloku wschodniego 1944-1989, pod red. Krzysztof Persak i Łukasz Kamiński, Warszawa 2010.
 45. Czubiński Antonii, Polska i Polacy po II wojnie światowej (1945-1989), Poznań 1998.
 46. Danielewicz-Kerski Dorota, Górny Maciej, Berlin. Polnische Perspektiven 19.-21. Jahrhundert, Berlin 2008
 47. „Dardanele”. Delegatura WiN za granicą (1946-1949), pod red. St. Rostworowskiego, Wrocław 2000
 48. Das DP-Problem. Studie über die ausländische in Deutschland, Tübingen 1952.
 49. Delegacja Polonii Westfalsko-Nadreńskiej w kraju (17.XII.1946 – 22.I.1947). Sprawozdania i wrażenia, Bochum 1947.
 50. Dippel Stefan, Polskie księgarstwo na obczyźnie 1944-1947, Księgarz, Warszawa 1962, nr 9-10, s. 9-11
 51. Dobrzycki W., Granica zachodnia w polityce polskiej 1944-1947, Warszawa 1974.
 52. Dominiczak Henryk, Organy bezpieczeństwa PRL 1944-1990, Warszawa 1997.
 53. Dopierała Kazimierz, Encyklopedia Emigracji Polskiej i Polonii – problemy organizacyjno-metodologiczne [w:] Organizacje polonijne. Dzieje, współczesność i perspektywy. Konferencja naukowa 24-25 czerwca 1997 r. w Rogach koło Gorzowa Wlkp., pod red. Marek Szczerbiński, Gorzów Wielkopolski 2001, s. 71-74.
 54. Drozdowski Marian, Władysław Raczkiewicz, Warszawa 2002, T. I-II.
 55. Drużyńska Jolanta, Jankowski Stanisław M., Ucieczki specjalnego znaczenia, Poznań 2011.
 56. Duraczyński Eugeniusz, Rząd polski na uchodźctwie 1939-1945, Warszawa 1993.
 57. Duszpasterstwo polskie w Niemczech 1945-2005, pod red. Sabiny Bober, ks. Stanisława Budynia, Lublin-Hannover 2006 [seria A: Studia, T. XXXI]
 58. Dwadzieścia pięć lat Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, pod red. J. Wawrzkiewicza, Londyn 1971.
 59. Dyczewski Leon, Polacy w Bawarii, Lublin 1993.
 60. Dyczewski Leon, Założenia i warunki integracji mniejszości polskiej w społeczeństwie niemieckim, [w:] Polacy w Niemczech. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Mţlheim/Ruhr w dniach 20-22 września 1995 r., Opole 1996, s. 81-102.
 61. Dwanaście miesięcy Polaków w Fuldzie, pod red. Aleksandra Anik-Nikończuka i Haliny Okułowej, Fulda 1946.
 62. Działalność społeczna 2. Korpusu Polskich Sił Zbrojnych 1945-1946. Sprawozdanie płk. Kazimierza Buterlewicza, oprac. Czesław Brzoza, Andrzej Pilch, Wojciech Rojek, Kraków 2006.
 63. Działalność męskich zgromadzeń zakonnych wśród Polonii, pod red. ks.ks. Józefa Bakalarza, Romana Dzwonkowskiego, Mieczysława Krąpca, Anastazego Nadolnego, Piotra Tarasa i Jana Turowskiego, Lublin 1982. 
 64. Dzieje Polonii w XIX i XX wieku, pod red. Marian Drozdowski, Toruń 1974.
 65. Dziennikarze polscy na emigracji. Wspomnienia z lat 1937-1989, pod red. Bolesław Wierzbiański, Wiesława Piątkowska- Stepaniak, Opole 2001.
 66. Dziesięciolecie Polskich Oddziałów Wartowniczych przy Armii Amerykańskiej Europie 1945-1955, pod red. Wojciech Zaleski, Mannheim 1955.
 67. Dziewczęta ze stalagu VI C Oberlangen, oprac. Felicja Bańskowska, Krystyna Kabzińska, Warszawa 1998.
 68. Emigracja z Polski po 1989 roku. Książka zbiorowa, pod red. Zbigniew Klimaszewski, Kraków 2002.
 69. Filek Michał, o. Koperski Rajmund, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Australii (1950-1992), Australia 1992
 70. Fiszer Józef, Polityka integracyjna RFN przed i po zjednoczeniu Niemiec [w:] Rola Niemiec w procesie integracji Polski z Europą, pod red. Jerzego Holzera i Józefa Fiszera, Warszawa 2001, s. 71-115.
 71. Folek Tadeusz, Azyl polityczny w Republice Federalnej Niemiec. Teksty ważniejszych przepisów wraz z komentarzem, według stanu prawnego na dzień 31 lipca 1978 r., Monachium 1978.
 72. Folek Tadeusz, Prawo azylu i dziedziczenie obywatelstwa niemieckiego. Przepisy ustawowe wraz z komentarzem według stanu prawnego na dzień 1 marca 198 r., Kolonia 1989. 
 73. Frazik Wojciech, Jeszcze w sprawie łączności Kraj- emigracja i ludzi z nią związanych, „Zeszyty Historyczne WiNu” nr 26-27, 2007.
 74. Frazik Wojciech, Z dziejów łączności cywilnej Kraj-emigracja w latach 1944/45-1948/1949, Zeszyty Historyczne WiNu, 1998 nr 11.
 75. Freilegungen. Rebuilding Lives – Child Survivors and DP Children in the Aftermath of the Holocaust and Forced Labor, [Jahrbuch des International Tracing Service (hg. i. A. des International Tracing Service Bad Arolsen)], Hrsg.  Henning Borggräfe, Akim Jah, Nina Ritz, Steffen Jost, Wallstein 2017, Bd. 6, ss.288.
 76. Frings Paul, Das internationale Flüchtlingsproblem 1919-1950, Frankfurt a/M. 1951.
 77. Friszke Andrzej, Życie polityczne emigracji, Warszawa 1999, T. I [Druga Wielka Emigracja 1945-1990].
 78. Gawlikowski Lechosław, Pracownicy Radia Wolna Europa. Biografie zwykłe i niezwykłe, Warszawa 2015
 79. Gelberg Ludwik, Normalizacja stosunków PRL-RFN, Warszawa 1978
 80. Giese A., Polskie Orły nad Renem. Przeklęci i pozbawieni obywatelstwa! Historia, którą napisały niezwykłe dramaty ludzkie, Warszawa 2013 
 81. Głowacki Włodzimierz, Zagadnienia repatriacji Polaków obywateli niemieckich, „Przegląd Zachodni” nr 3, 1946.
 82. Goddeeris Idesbald, Polonia belgijska w pierwszych latach po II wojnie światowej, Warszawa 2005.
 83. Gomolec Ludwik, Prasa Polska w Niemczech po II wojnie światowej, „Przegląd Zachodni” nr 7/8, 1947.
 84. Gondek Leszek, Polskie misje wojskowe 1945-1949. Polityczno prawne, ekonomiczne i wojskowe problemy likwidacji skutków wojny na obszarze okupowanych Niemiec, Warszawa 1981.
 85. Gondek Leszek, Wywiad polski w Rzeszy 1933-1939, Warszawa 1982.
 86. Gontarczyk J., Emigracja polska w Niemczech Zachodnich [w:] Polskie więzi kulturowe na obczyźnie, pod red. M. Paszkiewicz, Londyn 1986.
 87. Górski J., Tymochowicz D., Polska emigracja i Polonia w Republice Federalnej Niemiec i Berlinie Zachodnim. Informator o organizacjach, ugrupowaniach, ośrodkach kulturalno-oświatowych, religijnych i wydawnictwach w latach 1982-1989, Warszawa 1990
 88. Grabowski W., Kurierzy cywilni („kociaki”) na spadochronach. Zarys problematyki, „Zeszyty Historyczne” Si vis pacem, para bellum: bezpieczeństwo i polityka Polski, Częstochowa 2013
 89. Grot-Kwaśniewski Jerzy, Prasa Polskiego Wychodźstwa Przymusowego na terenie byłej Rzeszy, Londyn 1946.
 90. Grot-Kwaśniewski Jerzy, Sytuacja społeczna Polaków w Niemczech, Niemcy 1947.
 91. Habielski Rafał, Emigracja, Warszawa1995.
 92. Habielski Rafał, Niezłomni, nieprzejednani. Emigracyjne „Wiadomości” i ich krąg 1940-1981, Warszawa 1991.
 93. Habielski Rafał, Radiostacja „Wanda”. Relacja Władysława Kaweckiego, „Dzieje Najnowsze” nr 1 1989 r., s.167-225
 94. Habielski Rafał, Życie Społeczne i kulturalne emigracji, Warszawa 1999, T. III [Druga Wielka Emigracja 1945-1990].
 95. Hajdasz Jolanta, Szczekaczka czyli Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa, Poznań 2006. 
 96. Hładkiewicz Wiesław, Czasopiśmiennictwo polskie na terenie Niemiec Zachodnich w latach 1945-1950, „Przegląd Zachodni” nr 2, 1974.
 97. Hładkiewicz Wiesław, Działalność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec (1945-1949) [w:] Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. VO Ogólnopolska Konferencja Historyków Kultury Fizycznej, Chycina 1997, pod red. B. Woltmann, Gorzów Wielkopolski 1998, T. 3.
 98. Hładkiewicz Wiesław, Działalność Zjednoczenia Polskiego na terenie brytyjskiej strefy okupacyjnej Niemiec w latach 1945-1949 [w:] „Studia i Materiały VIII. Nauki Społeczno-Polityczne”, Zielona Góra 1977, z. 3.
 99. Hładkiewicz Wiesław, Elita polityczna emigracji polskiej w Londynie 1945-1972, wyd. 2, Zielona Góra 1977.
 100. Hładkiewicz Wiesław, Emigracyjne dylematy. Działalność Zjednoczenia Polskich Uchodźców w Niemczech, [w:] W kręgu idei, polityki i wojska. Studia ofiarowane Profesorowi Januszowi Farysiowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. Tomasza Sikorskiego, Henryka Walczaka i Adama Wątora, Szczecin 2009, s. 425-436.
 101. Hładkiewicz Wiesław, Meandry Polityki. Życie polityczne emigracji polskiej w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec 1945-1949. Liderzy- organizacje- poglądy, Zielona Góra 2011.
 102. Hładkiewicz Wiesław, Polacy w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec, Zielona Góra 1982.
 103. Hładkiewicz Wiesław, Polska elita polityczna w Londynie 1945-1972, Zielona Góra 1995.
 104. Hładkiewicz Wiesław, Polonia i polscy „dipisi” w okupowanych Niemczech wobec tzw. Ziem Odzyskanych w latach 1945-1949, Studia Zachodnie nr 5/ 2000, s. 53-58.
 105. Hładkiewicz Wiesław, Po upadku muru berlińskiego. Polacy czy polska mniejszość narodowa w Niemczech? Wybrane aspekty [w:] Mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej po upadku komunizmu, red. nauk. Bohdan Halczak, Zielona Góra 2006, s. 277-285.
 106. Hładkiewicz Wiesław, Problematyka badań polskiej emigracji w Niemczech po 1945 r. – komentarze metodologiczne [w:] Organizacje polonijne. Dzieje, współczesność i perspektywy. Konferencja naukowa 24-25 czerwca 1997 r. w Rogach koło Gorzowa Wlkp., pod red. Marek Szczerbiński, Gorzów Wielkopolski 2001, s. 61-63.
 107. Hładkiewicz Wiesław, Towarzystwo Pomocy Polakom w Londynie. Relief Society for Polesm 1946-1990, Zielona Góra 1993.
 108. Hładkiewicz Wiesław, Placówki wywiadowcze polskiej emigracji politycznej w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec 1945-1949 [w:] Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa : Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość. Materiały i Studia, pod red. Andrzeja Krzaka i Danuty Gibas-Krzak, Szczecin – Warszawa 2012, T. I, s. 409-422.
 109. Hładkiewicz Wiesław, Problematyka badań polskiej emigracji w Niemczech po 1945 roku – komentarze metodologiczne [w:] „Prace Naukowe Światowej Rady Badań nad Polonią” 2001, T. II, s. 61-63.
 110. Hładkiewicz Wiesław, Związek Polaków w Niemczech w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec 1945-1950: odrodzenie, osiągnięcia, rozłam, Zielona Góra 1993.
 111. Hładkiewicz Wiesław, Koteluk Daniel, Stan badań nad polską emigracją polityczną w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec, 1945-1949, „Zeszyty Historyczne” 2009, z. 167, s. 73-97.
 112. Hładkiewicz Wiesław, Mazurkiewicz Piotr, Podkomendni płk. Franciszka Sobolty. Polskie Oddziały Wartownicze w Niemczech 1945-1949 [w:] Materiały VI Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej Mons (SHAPE) 28-29 września 2001, Polacy i osoby polskiego pochodzenia w siłach zbrojnych i policji państw obcych. Historia i współczesność, pod red. A., Z. Judyccy, Toruń 2001.
 113. Hładkiewicz Wiesław, Z historii szkolnictwa w Niemczech Zachodnich w latach 1945-1948, Przegląd Polonijny, Wrocław 1975, z. 2, s. 147-151
 114. Hofman Iwona, Stosunki polsko-niemieckie w ocenie elity emigracyjnej po 1945 roku, Kultura polityczna w Polsce, praca zbiorowa. Elity dawne i nowe, pod red. Marcelego Kosmana, Poznań 2005, T. V, s. 317-328.
 115. Hrabyk Klaudiusz, Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza, Warszawa 1972.
 116. Hrabyk Klaudiusz, Kraj i emigracja, Nowy Jork 1957.
 117. Hrabyk Klaudiusz, Polska emigracja polityczna. Historia Rady Jedności Narodowej, Warszawa 1973, T. I-II.
 118. Informator polskiego wysiedleńca i emigranta. Kalendarzyk na 1948 rok, Niemcy 1948.
 119. Instrukcja pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa 1945-1989, oprac. Tadeusz Ruzikowski, Warszawa 2004.
 120. Jacobmeyer Wolfgang, Die befreiten Zwangsarbeiter als Displaced Persons, Salzgitter Forum, Salzgitter 1988, nr 15, s. 33-37
 121. Jacobmeyer Wolfgang, Problemy „Displaced Persons” narodowości polskiej w latach 1945-1947 na terenie Niemiec Zachodnich, Przegląd Zachodni nr 5-6, 1984.
 122. Jacobmeyer Wolfgang, Vom Zwangsarbeiter zum heimatlosen Ausländer. Die Displaced Persons in Westdeutschland 1945-1951, Göttingen 1985.
 123. Janusz Grzegorz, Działalność kulturalno-oświatowa Polonii w Republice Federalnej Niemiec [w:] Polonijna oświata szkolna i pozaszkolna. Wybrane zagadnienia, pod red. A. Koprukowniak, R. Kuchy, Lublin 1985, s. 188-243.
 124. Janusz Grzegorz, Katolicka prasa polonijna w Niemczech Zachodnich po 1945 r. [w:] Szkolnictwo parafialne w upowszechnianiu języka i kultury polskiej w środowiskach polonijnych, pod red. J, Kozłowskiego, Poznań 1991, s. 127-138.
 125. Janusz Grzegorz, Mniejszości narodowe w Niemczech [w:] Być Polakiem w Niemczech, praca pod. red. Anny Wolff-Powęskiej, Eberharda Schulza, Poznań 2000, s. 95-140.
 126. Janusz Grzegorz, Polonia w Republice Federalnej Niemiec, Lublin 1990.
 127. Janusz Grzegorz, Polacy w Niemczech i ich status, Ekspertyza BSiE nr 151, kwiecień 1998.
 128. Janusz Grzegorz, Polonia w Niemczech, [w:] Polonia w Niemczech. Historia i współczesność, Warszawa 1995, s. 21-45.
 129. Janusz Grzegorz, Polonia w Niemczech po II wojnie światowej, [w:] Polacy w świecie. Polonia jako zjawisko społeczno-polityczne, pod red. A. Koprukowniaka i W. Kucharskiego, Lublin 1986, część II, s. 81-110.
 130. Janusz Grzegorz, Społeczeństwo zachodnioniemieckie wobec działalności środowisk polonijnych w Republice Federalnej Niemiec, Rocznik Polonijny 1981, T. I, s. 95-107.
 131. Janusz Grzegorz, Stowarzyszenia naczelne polskich środowisk wysiedleńczych w Niemczech Zachodnich w latach 1945-1980, [w:] Organizacje polonijne w Europie Zachodniej. Współczesność i tradycje, pod red. B. Szydłowskiej-Ceglowej, J. Kozłowskiego, Poznań 1991, s. 149-170.
 132. Janusz Grzegorz, Szkolnictwo polonijne w Niemczech Zachodnich po drugiej wojnie światowej [w:] Szkolnictwo polonijne w XX wieku. Studia i rozprawy, pod red. A. Koprukowniak, Lublin 1986, s. 149-204.
 133. Janusz Grzegorz, Ziemie Zachodnie w opinii Polonii zachodnioeuropejskiej, [w:] Tradycje i współczesność kultury polityczne w Polsce (1918-1990), pod red. E. Olszewskiego, Lublin 1991, s. 369-389.
 134. Jasiek Paweł, Szkolnictwo Polskie w Niemczech w latach 1945-1971 [w:] Polak w Niemczech 1972 (50), s. 19-23.
 135. Johnson A. Ross, Radio Wolna Europa i Radio Swoboda. Lata CIA i późniejsze, Wrocław 2014.
 136. Joho Michael, Polnische Leben in Hamburg/Śladami Polaków w Hamburgu, Hamburg 2000
 137. Kalczyńska Maria, Materiały do bibliografii poloników niemieckich (1980-2000) [w:] Pracownicy polskiej książki i prasy w Niemczech. Koncepcja badań biograficznych, pod red. Marii Kalczyńskiej, Opole 2003, s. 185-207.
 138. Kalczyńska Maria, Paszek Leonard, Niemieckie Polonica prasowe (ostatnie dwudziestolecie XX wieku), Opole 2004. 
 139. Kalczyńska Maria, Wydawnictwa książkowo-prasowe emigracji polskiej w Niemczech (1945-1989) [w:] Ze studiów nad polski m dziedzictwem w świecie. Księga dedykowana Profesorowi Edmundowi Gogolewskiemu, pod red. Leonarda Nowaka i Marka Szczerbińskiego, Gorzów Wielkopolski, 2002, s. 178-181.
 140. Kaleta Marian, Emigrancka spółka „Szmugiel”. Wspomnienia dostawcy sprzętu poligraficznego przemycanego do Polski dla opozycji antykomunistycznej w latach 1978-1989, Warszawa 2015.
 141. Kapiszewski Henryk, Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech. Zarys historyczny ze szczególnym uwzględnieniem lat 1933-1939, Warszawa 1969. 
 142. Kardela Piotr, Stanisław Gierat 1903-1977. Działalność społeczno-polityczna, Szczecin 2000.
 143. Kardela Piotr, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Stanach Zjednoczonych w latach 1953-1990, Olsztyn-Białystok 2015
 144. Kawczyńska-Butrym Zofia, Migracje wybrane zagadnienia, Lublin 2009.
 145. Klemensiewicz Zenon, Język Polski. Ćwiczenia i pogadanki gramatyczne dla kl. VI Szkoły Powszechnej, Hamburg 1945.
 146. Kersten Krystyna, Historia Polityczna Polski 1944-1956, Warszawa 1982.
 147. Kersten Krystyna, Repatriacja ludności polskiej po II wojnie światowej, Wrocław 1974
 148. Kersten Krystyna, Repatriacja Polaków z b. Rzeszy niemieckiej po drugie wojnie światowej, Polska Ludowa, Warszawa 1967, t. 6, s. 3-34, t.7 s. 3-44
 149. Kierownictwo obozu niepodległościowego na obczyźnie 1945-1990, pod red. A. Szkuta, Londyn 1996.
 150. Kift Dagmar, Osses Dietmar, Polen-Ruhr. Zuwanderungen zwischen 1871 und heute, Essen [b. d. w.].
 151. Kisielewicz Danuta, Oflag VII Murnau1939-1945, Opole 1990.
 152. Klimaszewski Zbigniew Tomasz, Emigracja Polska w Niemczech, Białystok 2007.
 153. Klinga S., Polskie wychodźstwo wojenne, Londyn 1947.
 154. Klukowski Jerzy, Bibliografia druków polskich w amerykańskiej strefie okupacyjnej Niemiec, 29.04.1945-01.02.1947, Monachium 1947
 155. Kondracki Tadeusz, Historia Stowarzyszenia Polskich kombatantów w Wielkiej Brytanii 1946-1996, Londyn 1996.
 156. Kondracki Tadeusz, Mała Polska nad Tamizą. Dwa stulecia polskiej obecności w Wielkiej Brytanii, Warszawa 2009.
 157. Koper Antonii, Polska prasa w Niemczech, Zeszyty Historyczne 1995, z. 105.
 158. Korbel J. Emigracja z Polski do RFN. Wybrane problemy, Opole 1985.
 159. Korbel J., Polacy w Republice Federalnej Niemiec [w:] Liczba i rozmieszczenie Polaków w Świecie, pod red. W. Wrzesiński, Wrocław 1985, cz. II.
 160. Korbel Jan, Nowi emigranci z Polski w świetle niektórych badań i sondaży w RFN, Przegląd Stosunków Międzynarodowych nr 1, 1987.
 161. Korboński Stefan, W imieniu polski walczącej, Londyn 1963.
 162. Kosicki Kazimierz, Duszpasterstwo wśród Polaków w Niemczech w latach 1945-1950, Lublin 1993.
 163. Koszałka Henryk, Religijność katolików polskojęzycznych w Hamburgu, Hamburg 2002.
 164. Kowalczyk Władysław, Szkolnictwo Polskie w Niemczech 1945-1948, Warszawa 1961.
 165. Kowalik Jan, Prasa Polska w Niemczech w latach 1945-1971, Toronto 1976.
 166. Kozicki Aleksander, Oddział informacyjny Sztabu II Korpusu w latach 1945-1946. Dalsze losy pracowników Oddziału II Sztabu Głównego, „Pamięć i Sprawiedliwość” nr 2/ 2008, s. 229-242
 167. Kozicki Aleksander, Ośrodek wywiadu II Oddziału Sztabu Głównego Polskich Sił Zbrojnych pod krypt. „Biuro Planowania” w świetle materiałów MInisterstwa Bezpieczeństwa Publicznego [w:] Polski wywiad wojskowy 1918-1945, pod red. P. Kołakowskiego, A. Pepłońskiego, Toruń 2000
 168. Kozicki Aleksander, Struktury organizacyjne i formy pracy emigracyjnego wywiadu wojskowego w latach 1945-1955 (wybrane przykłady) [w:] W sieci. Powojenne polskie siatki wywiadowcze (AK-NIE-DSZ-WIN, PSZ) w latach 1944-1945, pod red. Mariusza Bechty, Warszawa 2016.
 169. Kozłowski M., Świadek Katynia. Świadek specjalnego znaczenia, „Polityka” z 06.04.2010 r., k.1: http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/historia/1504760,1,swiadek-katynia.read
 170. Königseder Angelika, Wetzler Juliane, Lebensmut im Wartesaal. Die jüdischen DPs (Displaced Persons) im Nachkriegsdeutschland, Frankfurt a.M. 1994.
 171. Krasuski Jery, Polityka czterech mocarstw wobec Niemiec 1945-1949, Poznań 1967
 172. Krasuski Jerzy, Polska Niemcy. Stosunki polityczne od zarania po czasy najnowsze, Wrocław 2009.
 173. Krawiec Jan, Od Bachórca do Chicago. Wspomnienia, wstęp i opracowanie Joanna Wojdon, Warszawa 2015. 
 174. Krężałek Iwona, Polityka Polski wobec Polonii Zagranicznej w latach 1945-1955, Przegląd Zachodni, Poznań 1977, nr 5/6, s. 261-276
 175. Król Teresa, Polacy w Niemczech po II wojnie światowej (1945-1950), „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” nr 460, 1995, s. 85-93.
 176. Kruczkowski Wojciech, Edukacja dorosłych w Polskich Kompaniach Wartowniczych przy armii amerykańskiej w Europie po 1945 r., „Studia Historica Gedaniensia„, Tom X (2019), s.
 177. Księga jubileuszowa duszpasterstwa polskiego w Niemczech, pod red. ks. Franciszka Mrowca, ks. Kazimierza Kosickiego, ks. Józefa Mandziuka, ks. Stanisława Stawny, Würzburg 1995
 178. Kucharski Władysław, Związek Polaków „Zgoda” w Republice Federalnej Niemiec, Lublin 1976.
 179. Kucharski Władysław, Szkolnictwo polonijne w Niemczech Zachodnich. Wybrane zagadnienia [w:] Stan i kierunki rozwoju oświaty polonijnej, pod red. W. Kucharski, Lublin 1978
 180. Kucharski Władysław, Wybrane problemy szkolnictwa polonijnego w Republice Federalnej Niemiec [w:] Szkolnictwo polonijne po II wojnie światowej, Lublin 1980, s. 87-105
 181. Kucharski Władysław, Zasłużeni redaktorzy prasy polskiej w Niemczech po drugiej wojnie światowej [w:] Pracownicy polskiej książki i prasy w Niemczech. Koncepcja badań biograficznych, pod red. Marii Kalczyńskiej, Opole 2003, s. 133-145.
 182. Kucharski Władysław, Związek Polaków „Zgoda” w Republice Federalnej Niemiec, Lublin 1976
 183. Kunz Egon, Displaced Persons. Calwell’s New Australians, Sydney 1988.
 184. Kupczak Janusz M., Działalność polonijnych kół młodzieżowych w Westfalii-Nadrenii po II wojnie światowej, Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka” nr 3, 1978.
 185. Kupczak Janusz M., Zagadnienia oświaty polonijnej w Westfalii i Nadrenii (1945-1950), Sobótka Wrocław 1986, nr 1, s. 65-77
 186. Kupczak Janusz M., Zarys działalności Związku Polaków w Niemczech w latach 1945-1949, Przegląd Zachodni nr 5-6, 1977.
 187. Kupczak Janusz M., Z dziejów czasopiśmiennictwa „starej” emigracji polonijnej w Niemczech Zachodnich w latach 1945-1952, Przegląd Zachodni, Poznań 1980, nr 3, s. 142-148
 188. Kupczak Janusz M., Związek Polaków „Zgoda” w Republice Federalnej Niemiec (1950-1975), Wrocław 1983
 189. Kurski Jarosław, Jan Nowak-Jeziorański. Emisariusz wolności, Warszawa 2005.
 190. Kutarba Iwona, Międzynarodowa konferencja „Mniejszość niemiecka w Polsce i Polacy w Niemczech w perspektywie jednoczącej się Europy”, Wrocław, 9-11 grudzień 1993, Studia Socjolog nr 1, 1994, s. 135-140.
 191. Lach Mieczysław, Uberman Zdzisław, Ufałem ci Kilroy, Warszawa 1983.
 192. Lehr Helena, Osmańczyk Edmund, Polacy spod znaku Rodła, Warszawa 1972.
 193. Lembeck Aleksander, Wyzwoleni ale nie wolni. Polskie miasto w okupowanych Niemczech, Warszawa 2006.
 194. Lencznarowicz Jan, Polityka PRL wobec Polonii w latach siedemdziesiątych XX wieku [w:] W służbie Polsce i Emigracji. Księga dedykowana Profesorowi Edwardowi Szczepanikowi, pod red. Leonarda Nowaka i Marka Szczerbińskiego, Gorzów Wielkopolski, 2002, s. 173-184.
 195. Linowski Jan, Trudne powroty. Losy żołnierzy polskich na Zachodzie 1945-1949, Warszawa 1987.
 196. Lewandowska Maria, Imigranci w Republice Federalnej Niemiec w latach 1970-1985. Wyniki badań ankietowych [w:] Przegląd Polonijny nr 3, 1991, s. 31-56.
 197. Liman Stefan, Liczebność i rozmieszczenie Polaków w RFN i Berlinie Zachodnim w latach 1967-1975 oraz niektóre wskaźniki ich struktury demograficznej [w:] Liczba i rozmieszczenie Polaków w świecie, pod red. W. Wrzesiński, Wrocław 1985, cz. II.
 198. Liman Stefan, Polacy w Hamburgu w latach 1946-1975, Przegląd Zachodni, Poznań 1985, nr 4, s. 47-62
 199. Liman Stefan, Polacy w Niemczech po II wojnie światowej [w:] Polonia w Europie pod red. B. Szydłowska-Ceglowa, Poznań 1992, s.245-282.
 200. Liman Stefan, Polonia i deportowani Polacy (DP-isi) w okupowanych Niemczech. Odradzanie się ZPwN, [w:] Związek Polaków w Niemczech w latach 1922-1982, Warszawa 1987, s. 152-197
 201. Liman Stefan, Stan i potrzeby badań nad liczebnością i rozmieszczeniem Polonii w Republice Federalnej Niemiec [w:] Przegląd Zachodni nr 5-6 1977, s. 86-102.
 202. Liman Stefan, Związek Polaków w Niemczech i jego działalność w polonijnej społeczności Republiki Federalnej Niemiec, Przegląd Zachodni nr 4, 1984.
 203. Lusiński Cezary, II Rzeczpospolita a Polonia 1922-1939. Geneza i działalność Rady Organizacyjnej Polaków z Zagranicy i Światowego Związku Polaków z Zagranicy, Warszawa 1998.
 204. Łaptos Józef, Humanitaryzm i polityka. Pomoc UNRRA dla Polski i polskich uchodźców w latach 1944-1947, Kraków 2018. 
 205. Łaptos Józef, Polityczne implikacje działalności humanitarnej UNRRA wobec środkowoeuropejskich displaced persons (1945-1947), Prace Komisji Środkowoeuropejskiej, 1997, T.V, s. 141-159.
 206. Łaszewski, B. T., Z wojskowych szeregów do życia cywilnego. Historia powstania i pierwszych pięciu lat działalności SPK, Nowy Jork 1984.
 207. Łączewski Jan, Sprawa niemieckich odszkodowań za zbrodnie III Rzeszy  dla uchodźców polskich w krajach zachodnich w świetle dokumentów z archiwum Mieczysława Chmielewskiego, „Studia Śląskie” Tom XLVI, Opole 1988, s.283-296.
 208. Łempiński Z., W kwestii migracji z Polski do RFN w latach osiemdziesiątych, „Przegląd Stosunków Międzynarodowych” 1987, nr 1
 209. Łysiak Stanisław, Jak kochać to żarliwie. Pamiętnik uchodźcy wojennego, Londyn 1989.
 210. Łuczak Czesław, Polacy w okupowanych Niemczech 1945-1949, Poznań 1993.
 211. Łukaszewicz Bohdan, IV Dzielnica Związku Polaków w Niemczech 1922–1939, Olsztyn 1982.
 212. Mackiewicz Józef, Toporska Barbara, Listy do i od redakcji „Kultura”, Londyn 2015, ss.510
 213. Mackiewicz Stanisław, Co teraz robić?, Londyn 1946.
 214. Mackiewicz Stanisław, Wracać czy nie wracać, Londyn 1945.
 215. Machcewicz Paweł, Emigracja w oczekiwaniu na trzecią wojnę światową (1950-1954), „Więzi” 1998.
 216. Machcewicz Paweł, Emigracja w polityce międzynarodowej, Warszawa 1999, t. II [Druga Wielka Emigracja 1945-1990].
 217. Machcewicz Paweł, Monachijska menażeria. Walka z Radiem Wolna Europa 1950-1989, Warszawa 2007.
 218. Małecki Zdzisław, Działalność arcybiskupa Józefa Gawliny na wychodźstwie w Niemczech [w:] Pracownicy polskiej książki i prasy w Niemczech. Koncepcja badań biograficznych, pod red. Marii Kalczyńskiej, Opole 2003, s. 126-132
 219. Małysek D., Narodowe Siły Zbrojne w PRL i na emigracji w latach 1945-1989 w świetle historiografii, publicystyki, literatury oraz filmu, „Pamięć i Sprawiedliwość” nr 5/2 (10).
 220. Marek Edward, Praca Polaków w Niemczech. Półtora wieku emigracji zarobkowej, Warszawa 2008.
 221. Marrus Michael R., The Unwanted. European Refugees in the Twentieth Century, New York -Oxford 1985.
 222. Masłowska M., Polonia w Niemczech. Historia i współczesność, Warszawa 2001/2002, cz. I-II.
 223. Materiały do dziejów polskiego uchodźstwa niepodległościowego 1939-1990. Uzupełnienia do tomów I, II, V, VI, pod red. Zbigniewa Błażyńskiego, Londyn 1996.
 224. Mazurkiewicz Anna, Uchodźcy polityczni z Europy środkowo-wschodniej w amerykańskiej polityce zimnowojennej (1948-1954), Warszawa-Gdańsk 2016.
 225. Michalski Jan, Obóz przy Sandstrasse, Warszawa 1975.
 226. Miedziński Florian, Polska mniejszość narodowa w Niemieckiej Republice Federalnej, Przegląd Zachodni Poznań 1962, s. 352-363.
 227. Miedziński Florian, Sprawa powrotu do kraju Polonii Westfalsko-Nadreńskiej w latach 1945-1950, Problemy Polonii Zagranicznej, Warszawa 1964/65, t. 4, s. 45-64.
 228. Między niepewnością a nadzieją. Sztuka, kultura i codzienność polskich displaced persons w Niemczech 1945-1955, Essen 2016 [Katalog wystawy].
 229. Migracja i integracja, jako doświadczenie europejskie na przykładzie niemieckich metropolii w XIX i XX w. Polacy w Zagłębiu Ruhry i Berlinie, pod red. Detlefa Briesena, Zbigniewa Frasa i Krzysztofa Ruchniewicza, Wrocław 1996, s. 5-12.
 230. Misiak Władysław, Nowe spojrzenie na problematykę polskiej emigracji w Niemczech [w:] Mniejszość Niemiecka w Polsce i Polacy w Niemczech, pod. red. Z Kurcz, W. Misiak, Wrocław 1994.
 231. Mniejszość niemiecka w Polsce i Polacy w Niemczech, pod red. Zbigniewa Kurcza i Władysława Misiaka, Wrocław 1994.
 232. Miszczuk Marian, Bibliografia emigracyjnej i polonijnej prasy harcerskiej 1914-2001, Warszawa 2002.
 233. Miszczuk Marian, Kukla Wiesław, Bibliografia harcerskich emigracyjnych i polonijnych druków zwartych, jednodniówek, kalendarzy i miscellaneów wydanych w latach 1912-2004, Warszawa 2006.
 234. Miszczuk Marian, Kukla Wiesław, Harcerska działalność wydawnicza w Europie, Azji, Ameryce Południowej od 1912 roku, Warszawa 2012
 235. Mobilizacja uchodźctwa do walki politycznej 1945-1990, pod red. Leonidasa Kliszewicza, Londyn 1995.
 236. Molenda Jarosław, Ucieczki z PRL, Warszawa 2015.
 237. Mrowiec Franciszek, Czy trudno być Polakiem w Niemczech. Pięćdziesiąt lat pracy Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, [w:] Polacy w Niemczech. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Mulheim/Ruhr w dniach 20-22 września 1995 r., Opole 1996, s. 55-63.
 238. Myśl polityczna na wygnaniu. Publicyści i politycy polskiej emigracji powojennej, pod red. A. Friszke, Warszawa 1995.
 239. Muzioł Henryk, Polski Ruch wydawniczy w Niemczech Zachodnich w latach 1945-1946, Tygodnik Powszechny nr 17, 1980.
 240. Muzioł Henryk, Z dziejów szkolnictwa polskiego w Niemczech Zachodnich w latach 1945-1946, Tygodnik Powszechny nr 26, 1980.
 241. Nadolny Anastazy, Duszpasterstwo w Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech Zachodnich po II wojnie światowej, Collectanea Theologica, Lublin 1980, z. 2, s. 181-187.
 242. Nadolny Anastazy, Działalność księży w Związku Polaków w Niemczech, Przegląd Zachodni, Poznań 1984, nr 4, s. 103-126.
 243. Nadolny Anastazy, Działalność wychowawcza duchowieństwa polskiego wśród dzieci i młodzieży na terenie Niemiec Zachodnich po II wojnie światowej, Summarium 1977, Lublin 1979, nr 6, s. 58-70
 244. Nadolny Anasastazy, Opieka duszpasterska i charytatywna nad polskimi sierotami i dziećmi samotnymi w Niemczech Zachodnich po II wojnie światowej, Collectanea Theologica, Lublin 1980, z. 3, s. 174-177
 245. Nadolny Anastazy, Opieka duszpasterska nad dziećmi i młodzieżą polską na terenie Niemiec Zachodnich w latach 1945-1965, Lublin 1980.
 246. Nadolny Anastazy, Organizacja duszpasterstwa polskiego na terenie Niemiec Zachodnich 1945-1975, Studia Polonijne, Lublin 1977, t.2, s. 279-306.
 247. Nadolny Anastazy, Polski Caritas w Niemczech Zachodnich po II wojnie światowej, Collectanea Theologica, Warszawa 1981, fasc. II, s. 172-177.
 248. Nadolny Anastazy, Polskie wydawnictwa kościelne w Niemczech Zachodnich po II wojnie światowej, Tygodnik Powszechnym, 1980, nr 5.
 249. Nadolny Anastazy, Sto lat polskiego duszpasterstwa w Hamburgu 1891-1991, Hamburg 1992
 250. Nadolny Anastazy, Wkład duchowieństwa w organizację i funkcjonowanie polskiego szkolnictwa w Niemczech Zachodnich po II wojnie światowej, Collactanea Theologica, Warszawa 1981, fasc. III, s. 187-196
 251. Nadolny Anastazy, Z dziejów polskiego duszpasterstwa na terenie Niemiec Zachodnich po II wojnie światowej, Studia Pelplińskie, Pelplin, 1977, nr 8, s. 345-353.
 252. Nauczyciele w hitlerowskich obozach jeńców podczas II wojny światowej, pod red. Stanisława Kwiatkowskiego, Warszawa 1967.
 253. Nir Roman, Źródła do historii Polonii, Orchard Lake 1982.
 254. Nowak Jan, Polityka amerykańska wobec kraju i emigracji w latach zimnej wojny, Zeszyty Historyczne nr 74, 1985.
 255. Nowakowski Tadeusz, Obóz wszystkich świętych, Warszawa 1989.
 256. Nowosielski Michał, Profil działalności polskich organizacji w Niemczech, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 2011 r., s. 27-48.
 257. Nurek Mieczysław, Gorycz zwycięstwa. Losy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po II wojnie światowej 1945-1949, Gdańsk 2009.
 258. Ociepka Barbara, Deportacje, wysiedlenia, przesiedlenia- powojenne migracje z Polski i do Polski, Poznań 2001.
 259. Oflag II C Woldenberg. Wspomnienia jeńców, pod red. Stefana Kotarskiego, Warszawa 1984. 
 260. Olszewski Witold, Sprawa Polaków w Niemczech, Przegląd Polski, Warszawa 1946, nr 6, s. 30-37.
 261. Oltmer, Jochen, Migration im 19. und 20. Jahrhundert, München, Oldenbourg Wissenschaftsverlag 2009.
 262. Oltmer Jochen (Hg.), Migration steuern und verwalten. Deutschland vom späten 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Göttingen 2004.
 263. Opawski Kazimierz, Gastarbeiterzy w RFN, Warszawa 1989.
 264. Organizacje polonijne w Europie Zachodniej: współczesność i tradycja- materiały z konferencji naukowej z 2-3.04.1987 r. w Poznaniu, pod red. Barbara Szydłowska-Ceglowa, Jerzy Kozłowski, Poznań 1991.
 265. Osmańczyk Jerzy Edmund, Wisła i Kraków do Rodło, Warszawa 1985.
 266. Osajda W., Działalność oświatowo-kulturalna Polonii zachodnioniemieckiej po drugiej wojnie światowej, Warszawa 1979.
 267. Paczkowski Andrzej, Wywiad (cywilny) w PRL w 1955 r., Zeszyty Historyczne 2004, z. 150.
 268. Pallaske Ch., Migration aus Polen in der Bundesrepublik Deutschland in den 1980er ind 1990er Jahren. Migrationsverlaufe und Eingliederungsprozesse in socialgeschichtlicher Perspektive, Munster 2002.
 269. Pączek Walerian, Duszpasterstwo Polskiego Okręgu Wojskowego, Wentorf 1946.
 270. Person Katarzyna, Dipisi, Żydzi polscy w amerykańskiej i brytyjskiej strefach okupacyjnych Niemiec, 1945-1948, Warszawa 2019.
 271. Pestkowska Maria, Doczekaliśmy niepodległej. Z dziejów powojennej emigracji polskiej, Warszawa 2005.
 272. Pick Dominik, Ludzie „Solidarności” w Republice Federalnej Niemiec w latach 1980-1989 [w:] Za Naszą i Waszą „Solidarność”. Inicjatywy solidarnościowe z udziałem Polonii podejmowane na świecie (1980-1989), pod red. Patryka Pleskota, Warszawa 2018, Tom 2 [Państwa Europejskie], s.316-366.
 273. Pick Dominik, Ponad żelazną kurtyną. Kontakty społeczne między PRL i RFN w okresie detente i stanu wojennego, Warszawa 2016. 
 274. Piecuch Henryk, Imperium służb specjalnych, Warszawa 1997.
 275. Piecuch Henryk, O czym wiedziały tajne służby. Zdumiewająca niefrasobliwość Instytutu Pamięci Narodowej, Warszawa 2016.
 276. Piecuch Henryk, Służby specjalne atakują, Warszawa 1996.
 277. Pilch A., Zgórniak Marian, Losy Polaków w Austrii po drugiej wojnie światowej1945-1955, Wrocław 1994.
 278. Pilch A., Zgórniak Marian, Emigracja po drugiej wojnie światowej [w:] Emigracja z ziem polskich w czasach nowożytnych i najnowszych (XVIII-XX wiek), pod red. A. Pilch, Warszawa 1984.
 279. Piotrowski Paweł, Struktury Służby Bezpieczeństwa MSW, „Pamięć i Sprawiedliwość” nr 1 (3)/2003.
 280. Piotrowski Paweł, Wojskowa Służba Wewnętrzna 1957-1989, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” nr 6/2002.
 281. Polacy i Niemcy. Historia- kultura-polityka, pod red. Andreas Lawaty i Hubert Orłowski, Poznań 2005.
 282. Polacy i Niemcy. Sąsiedztwo z dystansu, pod red. Anny Wolf-Powęskiej i Dietera Bingena, Poznań 2004.
 283. Polacy w Niemczech, Londyn 1948.
 284. Polacy w Niemczech. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Mulheim/Ruhr w dniach 20-22 września 1995 r., pod red. Michała Lisa, Opole 1996.
 285. Polacy w świecie. Polonia jako zjawisko społeczno-polityczne, pod red. Albin Koprukowaniak, Władysław Kucharski, Lublin 1986.
 286. Polak W., Tysiąc lat Polski chrześcijańskiej, Rzym 1966.
 287. Polenhilfe. Als Schmuggler für Polen unterwegs/Pomoc dla Polski. Zostali przemytnikami dla Polaków, pod red. Barbary Cöllen, Bartosza Dudka, Krzysztofa Ruchniewicza, Dresden-Wrocław 2011.
 288. Pollack Juliusz, Jeńcy polscy w hitlerowskiej niewoli, Warszawa 1982.
 289. Pollack Juliusz, Wywiad, sabotaż, dywersja. Polski ruch oporu w Berlinie 1939-1945, Warszawa 1991.
 290. Polnische Spuren in Deutschland. Ein Lesebuchlexikon, Hrsg. Dieter Bingen, Andrzej Kaluza, Basil Kerski, Peter Oliver Loew, Bonn 2018.
 291. Polonia 78- Polonia Jutra, oprac. M. i S. Brodzcy, Toronto 1978.
 292. Polonia amerykańska. Przeszłość i współczesność, pod red. Hieronim Kubiak, Eugeniusz Kusielewicz, Tadeusz Gromada, Wrocław 1988.
 293. Polonia w Europie, praca zbiorowa pod red. Barbary Szydłowskiej-Ceglowej, Poznań 1992.
 294. Polonia zagraniczna 1929-1954. Księga pamiątkowa w 25-lecie istnienia Światowego Związku Polaków z Zagranicy, pod red. M. Giergielewicz, L. Ciołkoszowa, B. Hełczycki.
 295. Polska Emigracja Polityczna 1939-1990. Stan badań, red. Sławomir Łukasiewicz, Warszawa 2016.
 296. Polskie Oddziały Wartownicze przy armii amerykańskiej w latach 1945-1989, pod red. Monika Mazanek -Wilczyńska, Paweł Skubisz, Henryk Walczak, Szczecin 2011.
 297. Pomoc krajowi przez niepodległościowe uchodźctwo 1945-1990, pod red. R. Lewickiego, Londyn 1995.
 298. Poniatowska Anna, Stan i potrzeby badań nad wychodźstwem polskim w Niemczech [w:] Przegląd Zachodni nr 5-6, 1977, s. 77-85.
 299. Poniatowska Anna, Liman Stefan, Krężałek Iwona, Związek Polaków w Niemczech w latach 1922-1982, Warszawa 1987.
 300. Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej, pod red. Violetty Wejs-Milewskiej i Ewy Rogalewskiej, Białystok 2016.
 301. Pracownicy polskiej książki i prasy w Niemczech. Koncepcja badań biograficznych, pod red. Marii Kalczyńskiej, Opole 2003.
 302. Praga Jacek, Wróblewski Wiesław, Zjednoczenie Polaków w Ameryce 1952-2002, Warszawa 2002.
 303. Problemy dziejów Polonii, pod red. Mariana Drozdowskiego, Warszawa 1979. 
 304. Problemy Polonii zagranicznej. Rocznik, pod red. Tadeusza Cieślaka, Warszawa 1960, [Tom 1].
 305. Radomski J.A., Misje wojskowe na Zachodzie z ramienia komunistycznych władz z Polski i ich zadania 1945–1948 [w:] Si vis Pacem, Para Bellum. Bezpieczeństwo i polityka Polski. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Tadeuszowi Dubickiemu, pod red. Roberta Majznera, Częstochowa-Włocławek, 2013.
 306. Radzik Tadeusz, Polska Macierz Szkolna za granicą 1953-1993, Londyn 1995.
 307. Radzik Tadeusz, Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii 1947-1997, Londyn 1997.
 308. Raport Madrycki o przestrzeganiu praw człowieka i obywatela w Polsce, pod red. Ludwik Cohn, Edward Lipiński, Zbigniew Romaszewski, Aniela Steinsbergowa, Warszawa 1980.
 309. Reisch Alfred A., Nieznany front zimnej wojny. Tajny program dystrybucyjny książek za żelazną kurtyną, pod red. Małgorzaty Chomy-Jusińskiej, Warszawa 2015.
 310. Rinke Andreas, Displaced Persons (DPs) in der britischen Besatzungszone 1945-, Hannover 1987.
 311. Rott Wilfried, Wyspa. Dzieje Berlina Zachodniego 1948-1990, Warszawa 2011.
 312. Ruchniewicz Krzysztof, Podróże Polaków do Berlina na przełomie XIX i XX wieku [w:] Podróżujący Polacy w XIX i XX wieku, Olsztyn 1996, s. 105-113.
 313. Ruchniewicz Krzysztof, Polacy w NRD w latach czterdziestych i pięćdziesiątych [w:] Przyjaźń nakazana? Stosunki między NRD i Polską w latach 1949-1990, pod red. Basila Kerskiego, Andrzeja Kotuli, Kazimierza Wóycickiego, Szczecin 2003, s. 265-279.
 314. Ruchniewicz Krzysztof, Polacy w RFN w latach pięćdziesiątych XX wieku [w:] Wokół historii i polityki. Studia z dziejów XIX i XX wieku dedykowane profesorowi Wojciechowi Wrzesińskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. Stanisława Ciesielskiego, Teresy Kulak, Krzysztofa Ruchniewicza i Jakuba Tyszkiewicza, Toruń 2004, s. 737-746.
 315. Ruchniewicz Krzysztof, Polonia i Polacy [w:] Wielka Encyklopedia PWN, pod red. J. Wojnowski, Warszawa 2003, t.18, s. 573-574.
 316. Ruchniewicz Krzysztof, Polska enklawa w północnych Niemczech, Porta-Polonica, 2018, k.1-8: [https://www.porta-polonica.de/pl/Atlas-miejsc-pamięci/maczkow-polska-enklawa-w-polnocnych-niemczech].
 317. Ruchniewicz Krzysztof, Polskie zabiegi o odszkodowania niemieckie w latach 1944/45-1975, Wrocław 2007.
 318. Ruchniewicz Krzysztof, Polska emigracja niepodległościowa w Niemczech 1945-1989, „Przegląd Polonijny” 2001, z.3, s. 35-49.
 319. Ruchniewicz Krzysztof, Pracownia Badań Polskiej Emigracji w Niemczech po 1945 r. przy Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, [w:] Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1998, nr 1/2, s. 289-290.
 320. Ruchniewicz Krzysztof, Spotkania emigracyjnych historyków polskich i historyków zachodnioniemieckich w latach 50. I 60. [w:] Przegląd Polonijny 2000, zeszyt 4, Kraków 2000, s. 125-146.
 321. Ruchniewicz Krzysztof, Stosunek rządu Republiki Federalnej Niemiec wobec emigracji polskiej w Niemczech [w:] Polonia w Niemczech. Historia i współczesność, Warszawa 1995, s. 47-52.
 322. Ruchniewicz Małgorzata, Międzynarodowe seminarium „Polacy w Niemczech po 1945 r. Bilans badań, [w:] „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1998, nr 1/2, s. 286/287.
 323. Rydel Jan, 1 Dywizja Pancerna w zbiorach niemieckiego Archiwum Wojskowego(Archiwum Federalne) we Fryburgu Bryzgowijskim, „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej”, 1992.
 324. Rydel Jan, Die Polen in Deutschland nach der Beendigung des Zweiten Weltkrieges. Die Frage der Repatrierung [w:] Kriegsgefangenschaft im Zweiten Weltkrieg. Eine vergleichende Perspektive, pod red. G. Bischof, R. Overmann, Innsbruck 1999, s. 417-428.
 325. Rydel Jan, Denazyfikacja w radzieckiej strefie okupacyjnej Niemiec, [w:] Przemiany polityczne, gospodarcze i spłeczne w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej po II wojnie światowej. Materiały z konferencji naukowej, pod red. M. Pułaskiego, Prace Historyczne z. 107 (1993), s. 83-91.
 326. Rydel Jan, Polnisches Emsland „Die Harmonie hielt nur 48 Stunden”. Eine Episode der unmittelbaren Nachkriegszeit wird wiederentdeckt: die polnische Besetzung des Emslandes zwischen Mai 1945 und Mai 1947.
 327. Rydel Jan, Polska okupacja w północno-zachodnich Niemczech 1945-1948. Nieznany rozdział stosunków polsko-niemieckich, Kraków 2000.
 328. Rydel Jan, Przewodnik po historii Niemiec i stosunków polsko-niemieckich po drugiej wojnie światowej [w:] Władysław Bartoszewski „O Niemcach i Polakach. Wspomnienia, prognozy, nadzieje”, Kraków 2010, s. 413-518.
 329. Rynkiewicz Artur, Rada Koordynacyjna Polonii Wolnego Świata 1975-1994 [w:] Kierownictwo obozu niepodległościowego na obczyźnie 1945-1990, pod red. Aleksander Szkuta, Londyn 1996, s. 592-663.
 330. Schimanski, Kuzorra und andere. Polnische Einwanderer im Ruhrgebiet zwischen der Reichsgründung und dem Zweiten Weltkrieg, Herausgegeben von Dittmar Dahlmann, Albert S. Kotowski und Zbigniew Karpus, Essen 2006.
 331. Schmidt Jacek, W poszukiwaniu tożsamości. „Późni wysiedleńcy” z Polski lat 80. i 90. XX wieku w Niemczech [w:] Migracja – Europa – Polska, pod red. Józefa Burszty i Jacka Serwańskiego, Poznań 2003, s. 93-106.
 332. Sękowski Paweł, Działalność przedstawicieli dyplomatycznych i konsularnych władz warszawskich Rzeczypospolitej Polskiej we Francji w latach 1944–1947, „Dzieje Najnowsze” nr 3/2012, s.93-107.
 333. Sękowski Paweł, Francja wobec polskich uchodźców wojennych i dipisów w pierwszych latach po drugiej wojnie światowej, „Dzieje Najnowsze” nr 2/2014, s.71-83.
 334. Sękowski Paweł, Les Polonais en France au lendemain de la seconde guerre mondiale (1944-1949): Histoire d’une intégration, Paris, Sorbonne Université Presses, 2019. 
 335. Sękowski Paweł, Międzynarodowy projekt badawczy o ewakuacjach we francusko-niemieckiej strefie przygranicznej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” – Prace Historyczne, zeszyt 4/2013, s.387-391.
 336. Sękowski Paweł, Narodziny i pierwsze lata polityki imigracyjnej Francji (1945–1952), „Bezpieczeństwo” nr 1/2016, s.183-198.
 337. Shepard Ben, Powrót, (przekład Jan Dzierzgowski), Warszawa 2016.
 338. Siemiątkowski Zbigniew, Wywiad a władza. Wywiad cywilny w systemie sprawowania władzy politycznej PRL, Warszawa 2009.
 339. Sierchuła Rafał, Narodowe Siły Zbrojne (1942-1946), „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej nr 8-9 (79-80) sierpień-wrzesień 2007.
 340. Siwik Anna, Polski październik a emigracja [w:] Przegląd Polonijny 1994, zeszyt nr 1, s. 79-94.
 341. Siwik Anna, Polskie uchodźctwo polityczne. Socjaliści na emigracji w latach 1956-1990, Kraków 2002.
 342. Siwik Anna, PPS na emigracji 1945-1956, Kraków 1998.
 343. Siwik Anna, Sprawa Bergu. Współpraca emigracyjnej Rady Politycznej z zachodnimi wywiadami, „Studia Historyczne” z. 2 /2001, s. 267-288.
 344. Siwik Anna, Wracać czy nie wracać? Postawy polskiej emigracji politycznej wobec PRL [w:] Od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lesławowi H. Haberowi w 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej, pod red. A. Siwik, Kraków 2007, s. 311–322.
 345. Skarżyńska Monika, Polscy uchodźcy w powojennych Niemczech, „Deutsche Welle”, 26.12.2019 r., s.1 (https://www.dw.com/pl/polscy-uchodźcy-w-powojennych-niemczech/a-51614359).
 346. Sobisiak Walerian, Spostrzeżenia o działalności społeczno-kulturalnej Związku Polaków w Niemczech (po 1945 r.), Przegląd Zachodni, Poznań 1984, nr 4, s. 197-200.
 347. Stan i potrzeby badań nad zbiorowościami polonijnymi, pod red. H. Hubiak, A. Pilch, Wrocław-Warszawa 1975.
 348. Stein Wolfgang Hans, Vertriebene Flüchtlinge und andere Zonenfremde in Rheinland Pfalz, [w:] Rheinland -Pfalz entsteht, Boppard am Rhein 1984, s. 235-259.
 349. Stefanowski Roman, PPS 1892-1992, Warszawa 1992.
 350. Stenogram z konferencji „Polska grupa etniczna w Niemczech”. Wersja robocza. Sala posiedzeń Senatu RP 8-9 stycznia 1996 r., Kancelaria Senatu, Warszawa 1996.
 351. Siedem rozmów z generałem dywizji Władysławem Pożogą I zastępcą ministra spraw wewnętrznych, szefem wywiadu i kontrwywiadu, Rozmawiał Henryk Piecuch, Warszawa 1987.
 352. Spender Stephen, Polacy w Niemczech, Londyn 1948.
 353. Stach Andrzej, Das polnische Berlin/Polski Berlin, Berlin 1998.
 354. Sterner Wacław, Gefangeni i dipisi, Warszawa 1979.
 355. Stola Dariusz, Kraj bez wyjścia, Warszawa 2010.
 356. Stosunki Polsko-Niemieckie w historiografii część druga. Studia z dziejów historiografii polskiej i niemieckiej, pod red. Jerzego Krasuskiego, Gerarda Labudy, Antoniego Walczaka, Poznań 1984.
 357. Stpiczyński Tadeusz, Polacy w świecie, Warszawa 1992, s. 141-155.
 358. Sułek Jerzy, Geneza Republiki Federalnej Niemiec. Studium politologiczne, Poznań 1978.
 359. Szczerbiński Henryk, Restytucja mienia polskiego z zachodnich stref okupacyjnych Niemiec, Warszawa 1983.
 360. Szkolnictwo polonijne na świecie. Zarys syntezy, pod red. A. Koprukowniak, Lublin 1995.
 361. Szułczyński Zbigniew, Polacy w Niemczech (Szczecin 18-20 lutego 1999), Przegląd Zachodni nr 1, 1999, s. 208-211.
 362. Sułowski Zygmunt, Polacy w Niemczech w latach 1945-1951, Studia Demograficzne, Warszawa 1968, t. 15, s. 67-76.
 363. Suchcitz Andrzej, Z historii polskiego wywiadu na emigracji 1945-1958. „Trwać, wytrwać i potrwać” (ppłk. Leon Bortnowski), [w:] Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP. Z działalności Oddziału II SG WP, pod red. T. Dubickiego, Łomianki 2017, Tom VIII, s.7-48.
 364. Szulczyński Andrzej, Zarys dziejów Polonii niemieckiej. Z informatorem, Berlin 1999.
 365. Szymanowicz Adam, Na tajnym froncie Polsko-Niemieckim. Polski wywiad w prusach wschodnich 1918-1939, Gdynia 2013, s. 123-160.
 366. Śladkowski W., Wychodźstwa polskiego zarys dziejów, Lublin 1994.
 367. Śliwański Jan, Główne problemy szkolnictwa polonijnego w Hamburgu i okolicy, Studia Polonijne, Lublin 1976, t.1, s. 369-379.
 368. Śliwański Jan, Weiss Anzelm, Z dziejów duszpasterstwa Polaków w Niemczech, Studia Polonijne, Lublin 1976, t.1, s. 139-148.
 369. Świątkowski Piotr, Niemcy w Polsce – Polacy w Niemczech. Sprawozdanie z konferencji naukowej, Inter Finitimos nr 12, 1997, s. 39-44.
 370. Świdlicki Andrzej, Pięknoduchy, radiowcy, szpiedzy. Radio Wolna Europa dla zaawansowanych, Wrocław 2019, t.1-2.
 371. Tajny oręż czy ofiary zimnej wojny? Emigracje polityczne z Europy Środkowej i Wschodniej, pod red. S. Łukasiewicza, Lublin 2010.
 372. Tarka Krzysztof, Emigracyjna dyplomacja. Polityka zagraniczna rządu RP na uchodźstwie 1945-1990, Warszawa 2003.
 373. Tarka Krzysztof, Jest tylko jedna Polska? Emigranci w służbie PRL, Łomianki 2014.
 374. Tarka Krzysztof, Mackiewicz i inni. Wywiad PRL wobec emigrantów, Łomianki 2007.
 375. Tarka Krzysztof, Między emigracją a krajem. Witold Olszewski i paryskie „Horyzonty”, „Zeszyty Historyczne” 2005, z. 154.
 376. Tarka Krzysztof, „Polska jest Polską”. Powrót Stanisława Mackiewicza do kraju w czerwcu 1956 r., „Zeszyty Historyczne”, nr 150/2004, s.55-96.
 377. Tochman K., Rozpracowanie żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie przez komunistyczny aparat represji na wybranych przykładach cichociemnych, „Politycznie obcy”. Żołnierze Wojska Polskiego w zainteresowaniu komunistycznego aparatu represji i propagandy w latach 1944-1956, Szczecin 2016.
 378. Towpik-Szejnowska, Rozwiązanie PSZ na Zachodzie 1945-1947, Wojskowy Przegląd Historyczny nr 2-3, 1983.
 379. Trzcielińska-Polus Aleksandra, Wysiedleńcy z Polski w Republice Federalnej Niemiec w latach 1980-1990, Opole 1997.
 380. Trzcielińska-Polus Aleksandra, Polacy w Niemczech po obaleniu muru berlińskiego i ich rola w procesie integracji Polski z Europą [w:] Rola Niemiec w procesie integracji Polski z Europą, pod red. Jerzego Holzera i Józefa [M.] Fiszera, Warszawa 2001, s. 235-253.
 381. Trzcielińska-Polus Aleksandra, Polityka Polski w sprawie emigracji do Niemiec, jako element powojennych stosunków polsko-niemieckich [w:] W służbie Polsce i Emigracji. Księga dedykowana Profesorowi Edwardowi Szczepanikowi, pod red. Leonarda Nowaka i Marka Szczerbińskiego, Gorzów Wielkopolski, 2002, s. 113-120.
 382. Turajczyk L., Społeczno-polityczne organizacje polonijne we Francji 1944-1948, Warszawa 1979.
 383. Vetulani-Belfour Krystyna Ewa, Z Ziemi Egipskiej- z domu niewoli.. Wspomnienia, Kraków 1997.
 384. Warszawa nad Tamizą. Z dziejów polskiej emigracji politycznej po drugiej wojnie światowej, pod red. A. Friszke, Warszawa 1994.
 385. Wawrzynek Wojciech, Polskie zrzeszenia akademickie w Niemczech w latach międzywojennych (fragment wspomnień) [w:] Kwartalnik Opolski nr 1 z 1959 r., s. 27-68.
 386. Wessels Klaus, Displaced Persons im Emsland 1945-1946, Londyn 1946.
 387. Weiss Józef, Pierwsza polska księgarnia w Hamburgu, Przegląd Księgarski, Warszawa 1974, nr 3-4.
 388. Wieczorkiewicz Czesław, Polonia w Niemczech zachodnich w latach 1945-1952 [w:] Przegląd Zachodni nr 3 1965, s. 118-128.
 389. Wieleba Zofia, Die judischen Displaced Persons-DPs in Deutschland nach 1945, Kwartalnik Historii Żydów nr 4/2005, s. 506-540.
 390. Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powstania Warszawskiego, pod red. Jana Kreusch, Warszawa 1997, Tom 4, s. 92 [hasło: Mowiński Bolesław Janusz „Gończ”, „Zawalicz”].
 391. Wir Hamburger aus Polen, pos red. Aleksandry Kuźmińskiej-Wojtyłło, Elżbiety Górskiej, Hamburg 1991, s. 22-23.
 392. Wnuk Rafał, Dwie prowokacje- V Komenda Zrzeszenia „WiN” i Berg, „Zeszyty Historyczne” 2002, z. 111, s. 71-112.
 393. Wojdon Joanna, „W imieniu sześciu milionów…” Kongres Polonii Amerykańskiej w latach 1944-1968, Toruń 2005.
 394. Wojdon Joanna, W jedności siła. Kongres Polonii Amerykańskiej w latach 1968-1988, Toruń 2008.
 395. Wokół teczek bezpieki. Zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, pod red. Filipa Musiała, Kraków 2006.
 396. Wolak Łukasz, Akowiec z Monachium, „Moje Miasto” – czasopismo polonijne dla Ciebie, nr 05 (74), styczeń-luty 2021 r., s.13.
 397. Wolak Łukasz, Andrzej Dalkowski (1927-2017), „Moje Miasto – Czasopismo polonijne dla Ciebie”, nr 4/61 lipiec-sierpień 2017, s.5.
 398. Wolak Łukasz, Archiwalia do dziejów organizacji polskich na emigracji po 1945 r. zgromadzone w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie: Zjednoczenie Polskiego Uchodźstwa Wojennego [w:] Emigracyjne miscellanea. Studia z dziejów polskiej emigracji politycznej 1939–1990, red. Sławomir Łukasiewicz, Warszawa 2017, s.312-328.
 399. Wolak Łukasz, Co nam zginęło – polskie malarstwo, „Niemcy-online.pl” z 16.12.2013 r., s.1: http://www.niemcy-online.pl/raporty/kultura/co-nam-zginelo-polskie-malarstwo-821
 400. Wolak Łukasz, Die Deutsch-Polnischen Beziehungen in Polnischen Wissenschaftlichen Zeitschriften 2008, „Inter Finitimos”. Jahrbuch zur Deutsch-Polnischen Beziehungsgeschichte. Themenschwerpunkt: Deutschlandforschung in Polen, pod red. Peter Fischer, Basil Kerski, Isabel Roskau-Rydel, Krzysztof Ruchniewicz, Sabine Stekel, nr 7/2009, s.323-331.
 401. Wolak Łukasz, Die Deutsch-Polnischen Beziehungen in Polnischen Wissenschaftlichen Zeitschriften 2009, „Inter Finitimos”. Jahrbuch zur Deutsch-Polnischen Beziehungsgeschichte. Themenschwerpunkt: Deutschlandforschung in Polen, pod red. Peter Fischer, Basil Kerski, Isabel Roskau-Rydel, Krzysztof Ruchniewicz, Sabine Stekel, nr 7/2009, s.290-298.
 402. Wolak Łukasz, Działacze Zjednoczenia Polskich Uchodźców w Niemczech w materiałach organów bezpieczeństwa PRL w latach 1945-1970 [w:] Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2010. Referaty, pod red. Natalii Jarskiej i Tomasza Kozłowskiego, Warszawa 2011, s.142-152.
 403. Wolak Łukasz, Działacze Zjednoczenia Polskich Uchodźców w RFN w materiałach organów bezpieczeństwa PRL w latach 1945-1985 – uzupełnienie, s.1-112 [artykuł zatwierdzony przez redakcję Studiów nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku, IPN].
 404. Wolak Łukasz, Elementarz Public History, „Nowe Książki” nr 10/2018, s. 42 [recenzja].
 405. Wolak Łukasz, Europa na podsłuchu. Niemcy pauzują, „Niemcy-online.pl” z 03.07.2013 r., s.1: http://www.niemcy-online.pl/wydarzenia/komentarze/europa-na-podsluchu-niemcy-pauzuja-786.
 406. Wolak Łukasz, (hasła słownikowe: Adidas; Autostrada; Brojler, Buchenwald, Garbus; Most wolności; Radzieckie obozy specjalne; Trabant) [w:] Słownik współczesnej kultury krajów języka niemieckiego, pod red. Krzysztofa Ruchniewicza, Marka Zybury, Poznań 2019, Tom 1, s.12,39,53-54,126,231,314,356. 
 407. Wolak Łukasz, Historia poszukiwana – Bolesław Zawalicz-Mowiński [patrz: http://www.gazetagazeta.com/2015/12/historia-poszukiwana-boleslaw-zawalicz-mowinski/]
 408. Wolak Łukasz, Harry hrabia Kessler – „Moja polska misja. Z Dziennika 1918” – recenzja i ocena, Histmag.org, 2020 [zob. https://histmag.org/Harry-hrabia-Kessler-Moja-polska-misja.-Z-Dziennika-1918-recenzja-i-ocena-20065/]. 
 409. Wolak Łukasz, Hitlera zamknąć w gumowej celi, „Niemcy-online.pl” z 05.07.2010 r., s.1: http://www.niemcy-online.pl/raporty/kultura/hitlera-zamknac-w-gumowej-celi-468 .
 410. Wolak Łukasz, Jak państwo niemieckie udaje że nic nie wie, „Niemcy-online.pl” z 04.12.2013 r., s.1: http://www.niemcy-online.pl/wydarzenia/komentarze/jak-panstwo-niemieckie-udaje-ze-nic-nie-wie-819.
 411. Wolak Łukasz, Jan Jawornicki otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla, „Nasz Przemyśl” nr 7 (lipiec 2017), s.30-31 [życiorys].
 412. Wolak Łukasz, Kolaborant, szpieg, bohater? Rzecz o Władysławie Kaweckim, „Moje Miasto – Czasopismo polonijne dla Ciebie”, nr 03/60, maj-czerwiec 2017 r., s.43.
 413. Wolak Łukasz, Kompanie Wartownicze. Wsparcie polskiej edukacji, „Moje Miasto – czasopismo polonijne dla Ciebie”, nr 67/2018, lipiec-sierpień 2018 r., s.16.
 414. Wolak Łukasz, Konferencja poświecona polskim dipisom, „Moje Miasto” – czasopismo polonijne dla Ciebie, nr 05 (74), marzec-kwiecień 2021 r., s.13. 
 415. Wolak Łukasz, Kontakty ks. Józefa Styp-Rekowskiego (1902–1969) ps. „RODŁO” z wywiadem PRL w latach 1958–1963. Errata do biografii, „Archiwum Emigracji”. Studia – Szkice – Dokumenty, Toruń, Rok 2018/2019, Zeszyt 1–2 (26–27), 2021, s.336-350.
 416. Wolak Łukasz, Kontrwywiad RFN mówił esesmanom „NIE”, „Niemcy-online.pl” z 12.10.2013 r., s.1: http://www.niemcy-online.pl/wydarzenia/komentarze/kontrwywiad-rfn-mowil-esesmanom-nie-812.
 417. Wolak Łukasz, Leksykon działaczy Zjednoczenia Polskich Uchodźców w Republice Federalnej Niemiec (1951-1993), Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2018, ss.443.
 418. Wolak Łukasz, Militarna afera w Niemczech! Euro Hawk dołuje, „Niemcy-online.pl” z 11.06.2013 r., s.1: http://www.niemcy-online.pl/wydarzenia/komentarze/militarna-afera-w-niemczech-euro-hawk-doluje-775.
 419. Wolak Łukasz, M.Borys – „Polska emigracja do Stanów Zjednoczonych do 1914 roku, wyd. Adam Marszałek 2011”, „Tarnowskie Studia Historyczne” Tom II (2011), s. 132-134.
 420. Wolak Łukasz, Nadzieja polskich uchodźców – ZPU, „Moje Miasto – Czasopismo polonijne dla Ciebie” nr 5/62 wrzesień-październik 2017, s.27.
 421. Wolak, Łukasz, „Należy szukać Niemców przyjaciół” (Man solle Freunde unter den Deutschen suchen). Das Leben und Wirken von Kazimierz Odrobny (1904-1981), „Porta-Polonica”, 2018, k.1-9: http://www.porta-polonica.de/de/Atlas-der-Erinnerungsorte/kazimierz-odrobny.
 422. Wolak Łukasz, (Nie)bezpieczna rozmowa kontrolowana?, „Niemcy-online.pl” z 28.06.2013 r., s.1: http://www.niemcy-online.pl/raporty/gospodarka/nie-bezpieczna-rozmowa-kontrolowana-785.
 423. Wolak Łukasz, (Nie)jeden obraz, „Niemcy-online.pl” z 26.11.2013 r., s.1: http://www.niemcy-online.pl/raporty/kultura/niejeden-obraz-817.
 424. Wolak Łukasz, Niemiecka Polonia podczas II wojny światowej, „Moje Miasto” – czasopismo polonijne dla Ciebie, nr 5 (74), wrzesień-październik 2019 r., s.5.
 425. Wolak Łukasz, Niemiecki wywiad po kontrolą CIA, „Niemcy-online.pl” z 15.08.2013 r., s.1: http://www.niemcy-online.pl/raporty/spoleczenstwo/niemiecki-wywiad-po-kontrola-cia-czesc-pierwsza-788.
 426. Wolak Łukasz, Niewidzialni, „Nowe Książki” nr 2/2019, s. 32-33 [recenzja].
 427. Wolak Łukasz, Mens sana in corpore sano, „Moje Miasto – Czasopismo polonijne dla Ciebie” nr 5/69 listopad-grudzień 2018 r., s.14.
 428. Wolak Łukasz, Obchody 70. rocznicy powstania Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego (Londyn, 3 V 2015 r.), „Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka”, nr 4 (2015), s.175-178.
 429. Wolak Łukasz, Ochotnik do Polski, Polska-Zbrojna Historia nr 1 (13) 2020, s. 129-133. 
 430. Wolak Łukasz, Oddział Rady Narodowej – polski parlament w RFN, „”Moje Miasto – Czasopismo polonijne dla Ciebie” nr 2/71 marzec-kwiecień 2019 r., s.12.
 431. Wolak Łukasz, Peter Oliver Loew – „My niewidzialni. Historia Polaków Niemczech” – recenzja, „Histmag.org” z 26.07.2017 r., s.1: https://histmag.org/Peter-Oliver-Loew-My-niewidzialni.-Historia-Polakow-Niemczech-recenzja-15499.
 432. Wolak Łukasz, Pierwsze trudne lata działalności Zjednoczenia Polskich Uchodźców w Republice Federalnej Niemiec w latach 1951-1954 [w:] Zimowa Szkoła Historii Najnowszej  2012. Referaty, pod red. Łukasza Kamińskiego i Grzegorza Wołka, Warszawa 2012, s. 141-153.
 433. Wolak Łukasz, Płk. dr inż. Bolesław Zawalicz-Mowiński (1903-1993) ps. „Zawalicz”, „Gończ”, „Witold”, „Stef” i „Dyrektor”, „Porta-Polonica”, 2018, k.1-8: http://www.porta-polonica.de/pl/Atlas-miejsc-pamięci/boleslaw-zawalicz-mowinski#body-place
 434. Wolak Łukasz, Podpułkownik doktor inżynier Bolesław Zawalicz-Mowiński „Zawalicz”, „Gończ”, „Dyrektor”, „Stef”, „Witold” (1903-1993). Przyczynek do badań biograficznych oficera i działacza społeczno-politycznego [w:] Studia z dziejów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (1939-1947) pod red. Piotra Chmielowca, Krzysztofa A. Tochmana, Rzeszów-Warszawa 2019, s.435-476.
 435. Wolak Łukasz, Polsko-Niemieckie biura cyberobrony, „Niemcy-online.pl” z 26.03.2013 r., s.1: http://www.niemcy-online.pl/raporty/spoleczenstwo/polsko-niemieckie-biura-cyberobrony-758.
 436. Wolak Łukasz, Polscy uchodźcy w Niemczech, „Niemcy-online.pl” z 28.02.2010 r., s.1: http://www.niemcy-online.pl/raporty/spoleczenstwo/polscy-uchodzcy-w-niemczech-368.
 437. Wolak Łukasz, Polska Wyższa Szkoła Techniczna dla dipisów w Esslingen, „Porta-Polonica”, 2018, k.1-8: http://www.porta-polonica.de/de/node/639.
 438. Wolak Łukasz, Poszukując przyszłości, Nowe Książki nr 2/2020, s.81-82 [recenzja].
 439. Wolak Łukasz, Posiedzenie uczestników Centralnego Projektu Badawczego IPN pt. „Polska Emigracja Polityczna 1939-1990”, Warszawa 18 X 2013 r., „Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka”, nr 4 (2013), s.171-172.
 440. Wolak Łukasz, Poszukujemy informacji o ppłk. Bolesławie Zawalicz-Mowińskim, „Polska-Zbrojna” (wydanie internetowe), 06.02.2016 r., s.1: (http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/18397?t=Poszukujemy-informacji-o-pplk-Boleslawie-Zawalicz-Mowinskim).
 441. Wolak Łukasz, RWE w dokumentach, „Nowe Książki” nr 4/2019, s. 34-35 [recenzja].
 442. Wolak Łukasz, Setna rocznica powstania ZPwN, „Moje Miasto. Czasopismo polonijne dla Ciebie”, nr 04 (73) lipiec-sierpień 2019, s.12.
 443. Wolak Łukasz, Sprawa kryptonim „Baxis”, „Moje Miasto” – czasopismo polonijne dla Ciebie, nr 05 (75), listopad-grudzień 2019, s.5. 
 444. Wolak Łukasz, Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Polacy w Kompaniach Pomocniczych Armii Amerykańskiej w Bawarii i Badenii Wirtembergii po zakończeniu II wojny światowej” (Monachium, 25 X 2014 r.), „Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka”, nr 4 (2014), s.176-177; (zobacz także: http://www.monachium.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/konferencja_kompanie_wartownicze?channel=www).
 445. Wolak Łukasz, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji pt. „Archiwalia do dziejów polskiej emigracji politycznej z lat 1939-1990” (Warszawa, 3-5 XII 2014 r.), „Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka”, nr 4 (2014), s.177-179.
 446. Wolak Łukasz, Szkolnictwo Polaków w Niemczech pod egidą Zjednoczenia Polskich Uchodźców w latach 1951-1959, „Zeszyty Naukowe PUNO”, zeszyt 3 nr 3, Londyn 2015, s. 141-170.
 447. Wolak Łukasz, Siatki szpiegowskie polskich uchodźców z Niemiec Zachodnich w PRL na przykładzie działalności Andrzeja Dalkowskiego, Wincentego Broniwój-Orlińskiego i Władysława Kaweckiego [w:] Szpiedzy, dezerterzy, renegaci. Wykroczenia i przestępstwa żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych w latach 1918-1989, red. Jacek Jędrysiak, Krzysztof Widziński, Warszawa-Wrocław 2021, s. 281-316 (cały tekst tutaj).
 448. Wolak Łukasz, Słownik Biograficzny Polskiego Obozu Narodowego, pod red. Krzysztofa Kawęckiego, Warszawa 2021, T.2 (hasła: Andrzej Dalkowski (1927-2017); Kazimierz Odrobny (1904-1981); Tadeusz Zgaiński (1900-1967). 
 449. Wolak Łukasz, Słownik Biograficzny Polskiego Obozu Narodowego, pod red. Krzysztofa Kawęckiego, Warszawa 2021, T.3 (hasła: Antoni Czerwiński (1907-1968); Alfred Ruebenbauer 1894-1977).
 450. Wolak Łukasz, Środowisko Zjednoczenia Polskich Uchodźców w RFN. Przyczynek do badań [w:] Z dziejów polskiej emigracji politycznej po 1939 roku. Ludzie, struktury, idee, Warszawa 2019, s.164-218.
 451. Wolak Łukasz, Tadeusz Podgórski – człowiek z tytanu, Moje Miasto – Czasopismo polonijne dla Ciebie”, nr 65/2018 r., s.14.
 452. Wolak Łukasz, Tajemnice pułkownika, „WSieci Historii” nr 10/65 (październik) 2018, s.50-52.
 453. Wolak Łukasz, Tajniacy z Niemiec – „syzyfowa praca” czy lenistwo?, „Niemcy-online.pl” z 24.05.2013 r., s.1: http://www.niemcy-online.pl/raporty/spoleczenstwo/tajniacy-z-niemiec-syzyfowa-praca-czy-lenistwo-768 
 454. Wolak Łukasz, Włodzimierz Sznarbachowski – świadek historii, „Moje Miasto – Czasopismo polonijne dla Ciebie”, nr 66/2018 r., s.14.
 455. Wolak Łukasz, W poszukiwaniu polskiego ducha, „Nowe Książki” nr 6/2018, s. 19-20 [recenzja].
 456. Wolak Łukasz, Zapomniana polska szkoła w Esslingen, „Moje Miasto – Czasopismo polonijne dla Ciebie”, nr 02/59, marzec-kwiecień 2017 r., s.5.
 457. Wolak Łukasz, Zirndorf – brama na zachód, „Moje Miasto – Czasopismo polonijne dla Ciebie” nr 64/styczeń-luty 2018, s.16.
 458. Wolak Łukasz, Zjednoczenie Polskich Uchodźców. Eugeniusz Pietraszewski, „Moje Miasto – Czasopismo polonijne dla Ciebie”, nr 6/63, listopad-grudzień 2017 r., s.17.
 459. Wolak Łukasz, Zjednoczenie Polskich Uchodźców w Niemczech wobec emigracji solidarnościowej w latach 1981-1989 [w:] Świat wobec Solidarności 1980-1989 pod red. Pawła Jaworskiego i Łukasza Kamińskiego, Warszawa 2013, s. 703-717.
 460. Wolak Łukasz, Zofia Odrobna (1917-1960) – Mutter der „verlorenen” Kinder, „Porta-Polonica”, 2017, k.1-6: http://www.porta-polonica.de/de/Atlas-der-Erinnerungsorte/zofia-odrobna 
 461. Wolak Łukasz, Żołnierze niepodległości, „Moje Miasto – Czasopismo polonijne dla Ciebie”, nr 5/68, wrzesień-październik 2018 r., s.16.
 462. Wolak Łukasz, Życie, które uczy – Kazimierz Odrobny, „Niemcy-online.pl” z 06.07.2013 r., s.1http://www.niemcy-online.pl/inne/edukacja/zycie-ktore-uczy-kazimierz-odrobny-787
 463. Wolak Łukasz, Verband Polnischer Flüchtlinge in Deutschland (ZPU), „Porta-Polonica” 2016, s.1: http://www.porta-polonica.de/pl/node/454 
 464. Wolański Marian, Europa Środkowo-wschodnia w myśli politycznej emigracji polskiej 1945-1975, Wrocław 1996.
 465. Wolański Marian, Granica na Odrze i Nysie w programach i publicystyce polskich ośrodków politycznych w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych w latach 1945-1948, Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka” nr 2, 1989.
 466. Wolański Marian, Środowiska emigracyjne w Londynie i Paryżu a kwestia stosunków polsko-niemieckich (1949-1972), Wrocław 1992.
 467. Wolff-Powęska A., Schulz E., Być polakiem w Niemczech, Poznań 2000.
 468. Wolsza Tadeusz, Dokumenty o sytuacji polskich „dipisów” w amerykańskiej strefie okupacyjnej Niemiec (1945-1947), „Pamięć i Sprawiedliwość”, 1996, T. XXXIX.
 469. Wolsza Tadeusz, Rząd RP na obczyźnie wobec wydarzeń w kraju 1945-1950, Warszawa 1998.
 470. Wolsza Tadeusz, Stanowisko Rządu RP na wychodźstwie wobec kwestii niemieckiej i polskiej granicy zachodniej (lipiec 1945-1949) [w:] Polska 1944/45-1989. Studia i materiały, Warszawa 1995, T. I.
 471. Woźniczka Z., III wojna światowa w koncepcjach polskiej emigracji i polskiego podziemia w latach 1945-1947, Wiadomości Historyczne nr 3, 1992.
 472. Wójtowicz Norbert, Współpraca Organizacji „Wolna Polska” i Grupy Logistycznego Wsparcia Podziemia ze Stuttgartu z Solidarnością Walczącą, Wrocław 2017.
 473. Wróbel Janusz, Na rozdrożu historii. Repatriacja obywateli polskich z Zachodu w latach 1945-1949, Łódź 2009.
 474. Wróbel Janusz, Repatriacja żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w polityce Polski Ludowej (do marca 1946 r.), „Politycznie obcy”. Żołnierze Wojska Polskiego w zainteresowaniu komunistycznego aparatu represji i propagandy w latach 1944-1956, Szczecin 2016.
 475. Wróbel E., Wróbel Janusz, Rozproszeni po świecie. Obozy i osiedla uchodźców polskich ze Związku Sowieckiego 1942-1950, Chicago 1992.
 476. Wrzesiński Wojciech, Na swoim i wśród obcych, Katowice 1971.
 477. Wrzesiński Wojciech, Państwowo narodowe i świadomość narodowa [w:] Być Polakiem w Niemczech, praca pod. red. Anny Wolff-Powęskiej, Eberharda Schulza, Poznań 2000, s. 33-61.
 478. Wrzesiński Wojciech, Polski ruch narodowy w Niemczech w latach 1922-1939, Toruń 2005.
 479. Wrzesiński Wojciech, Sąsiad czy wróg? Ze studiów nad kształtowaniem obrazu Niemca w Polsce w latach 1795-1939, Wrocław 2007.
 480. Wrzesiński Wojciech, Sąsiedzi i stosunki polsko-niemieckie w historiografii [w:] Polacy i Niemcy na drodze do partnerskiego sąsiedztwa. Próba bilansu dziesięciolecia 1989-1999, Pod red. Dietera Bingena i Krzysztofa Malinowskiego, Poznań 2000, s. 65-93.
 481. Wrzesiński Wojciech, Wokół stereotypów Polaków i Niemców, Wrocław 1991.
 482. Wspomnienia pracowników Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, pod red. A. Grabowska, Warszawa 2002.
 483. Współczesne księgozbiory polskie za granicą. Informator, pod red. Barbary Bieńkowskiej, Elżbiety Maruszak, Jacka Puchalskiego, Warszawa 2009.
 484. Współczesne środowiska emigracji polskiej. Sytuacja duszpasterska, pod red. J. Bakalarz, Lublin 1985.
 485. Wybór dokumentów do dziejów polskiego uchodźctwa niepodległościowego 1939-1991, pod red. A. Suchcitz, L. Maik, W. Rojek, Londyn 1997.
 486. Wygnańcze szlaki. Relacje uchodźców i emigrantów z Polski do Niemiec, opracował Adam Dyrko, Warszawa 2007.
 487. Z badań nad dziejami stosunków polsko-niemieckich, pod red. A. Czubińskiego i R. Wryka, Poznań 1991.
 488. Zaćmiński A., Trzecia wojna światowa w planach emigracji polskiej w Wielkiej Brytanii w latach 1945-1956. Zarys problemu badawczego, Czasy Nowożytne 1996, T. 1.
 489. Zajączkowska Anna, Z życia Polaków w Niemczech, Przegląd Polski, Warszawa 1946, nr 3, s. 26-30.
 490. Zakończenie działalności władz RP na uchodźctwie 1990, pod red. Z. Błażyńskiego, R. Zakrzewskiego, Londyn 1995.
 491. Zaleski Wojciech, Społeczność wartownicza, Kultura, Paryż 1950, nr 10, s. 85-100.
 492. Załuski Piotr, U siebie. Moja wolna Europa…, Wrocław 2018.
 493. Zamorski K., Pod anteną Radia Wolna Europa, Poznań 1995.
 494. Zaremba Marcin, Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce, Warszawa 2001.
 495. Ziętkiewicz Grzegorz, Polacy w Berlinie. Historia i dzień dzisiejszy, Berlin 1988.
 496. Żaba Jarosław, Polonia 1978- Polonia Jutra. Przegląd uchwał konferencji Polonii Wolnego Świata w Toronto 25-28 maja 1978, Londyn [z adnotacją przedruk z „Tygodnika Polskiego”].
 497. Żaryn Jan, „Taniec na linie, nad przepaścią”. Organizacja Polska na wychodźstwie i jej łączność z Krajem w latach 1945–1955, Warszawa 2011.
 498. Żwak Irena, Związek Polaków w Niemczech – Oddział Hamburg (1922-1982), Studia Polonijne, Lublin 1985, t.9, s. 157-163.

Strony internetowe:

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz