Kalendarium

KALENDARIUM WYDARZEŃ (jest stale uzupełniane)

10 kwiecień 1945 r. – żołnierze 1 Dywizji Pancernej wyzwolili żydowski obóz w Westerbork. 

12 kwiecień 1945 r. – żołnierze 2 pułku pancernego 1 Dywizji Pancernej PSZ wyzwolili Stalag VI C w Oberlangen w którym znajdowało się ponad 1700 kobiet żołnierzy Armii Krajowej i uczestniczek Powstania Warszawskiego. W wyzwoleniu obozu brali udział ppłk. Stanisław Koszutski, dowódca 2 pułku pancernego, ppłk. Emeryk Czapski, oficer Misji Wojskowej, por. Janusz Barbarski, oficer wywiadowczy pułku, por. dr Władysław Kulesza, lekarz pułku, por. Zbigniew Kozak, oficer techniczny 1 szwadronu pancernego, ppor. Henryk Papée, dowódca czołgu, kpr. Jakub Zemlik, radiooperator, st. strz. Kazimierz Więckowski, kierowca jeepa Leopold Witkowski, motocyklista, korespondent wojenny Marian Walentynowicz oraz kierowcy skoutcarów: kpr. Grzegorzewski, kpr. Hogens, strz. Bosek i strz. Osznotek.

Kwiecień 1945 r. – dowództwo 1 Armii Kanadyjskiej zdecydowało się na utworzenie pierwszej kolonii polskiej w okolicach Walchum.

10 maj 1945 r. – powstał pierwszy polski oddział wartowniczy przy armii brytyjskiej w obozie Münsterlager.

15 maja 1945 r. – pierwszy wykład w Polskiej  Szkole Technicznej w Esslingen.

15 maja 1945 r. – władze okupacyjnej przekazały na potrzeby działalności Polskiej Szkoły Technicznej w Esslingen budynek po niemieckiej szkole inżynieryjnej.

15 maja 1945 r. – Dowództwo 1 Dywizji Pancernej PSZ objęło nadzór nad terenami powiatów Aschendorf-Hummling, Meppen i Lingen oraz Hrabstwem Bentheim, Bersenbruck i Cloppenburg. „Stolicą”, siedzibą sztabu dywizji i centrum polskiej enklawy było Meppen.

16 maja 1945 r. – powstała pierwsza polska Kompania Wartownicza przy Armii Amerykańskiej w Mannheim-Käfertal.

18 maja 1945 r. – rozpoczęła się na terenie Emslandu akcja wysiedlania niemieckich miasteczek i wsi na potrzeby polskich dipisów. W pierwszej kolejności osiedlono 1100 Polaków w wysiedlonych niemieckich wsiach Tunxdorf i Bokel. 

18 maj 1945 r. – rozkazem gen. Stanisława Maczka obowiązki kierowania akcją ratunkową i opiekuńczą wśród polskich dipisów powierzono płk. Bronisławowi Noelowi (1897-1979). 

19 maja 1945 r. – starosta Meppen Friedrich Ermert otrzymał od urzędników wojskowych z 812 Military Goverment Detachments i 701 Mil Gov Det decyzję administracyjną o natychmiastowym wysiedleniu mieszkańców miasta.

19-21 maj 1945 r. – dowództwo brytyjskiej wojskowej administracji okupacyjnej zdecydowało się na opróżnienie miasta Haren z jego mieszkańców.

21 maj 1945 r. – od godz. 14.00 do Haren dotarł pierwszy transport polskich dipisów z 262 Polakami. Tego samego dnia w kolejnych transportach do Haren dotarło 1250 osób.

23 maj 1945 r. – generał Stanisław Maczek (1892-1994) przekazał dowództwo nad 1 DP generałowi Klemensowi Rudnickiemu (1897-1992).

24 maj 1945 r. – do Haren dotarła kolejna tura polskich dipisów w licznie 1250 osób. 

26 maj 1945 r. – na potrzeby polskich dipisów wysiedlono niemiecką wieś Spahn. 

27-28 maja 1945 r. – zakończono opróżnianie miasta Haren z jego mieszkańców. W sumie wysiedlono około 1000 niemieckich rodzin co w przeliczeniu oznaczało, że wysiedlono blisko 3,5 tys. osób i opróżniono 514 domów.

01 czerwiec 1945 r. – odbyła się w Maczkowie pierwsza ceremonia chrztu którą odprawił ks. Antonii Warakomski.

03 czerwiec 1945 r. – w tym dniu do zadań okupacyjnych została przesunięta również 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa, która weszła w skład 1 Dywizji Pancernej, która objęła powiaty Aschendorf-Hümmling, Cloppenburg, Meppen, Bersenbrück, Lingen, hrabstwo Bentheim.

06 czerwiec 1945 r. – rozpoczęła działalność szkoła powszechna w Maczkowie a jej kierownikiem został Ludwik Raba.

12 czerwiec 1945 r. – tylko w jednym dniu w Maczkowie odbyło się rekordowe 82 śluby, których udzielał ks. Antoni Warakomski. 

15 czerwiec 1945 r. – 1 Dywizja Pancerna przeszła pod dowództwo 30 Korpusu brytyjskiego.

23 czerwiec 1945 r. – nastąpiło oficjalne poświęcenie miasta Haren któremu nadano nazwę Maczków. Udział w uroczystościach wziął Naczelny Wódz gen. Tadeusza Bór-Komorowskiego oraz gen. Stanisław Kopański, gen. Stanisław Maczek i brygadier podpułkownik G.L. Russel, oficer Liaison Allied Contingents przy Kwaterze Głównej 21 Grupy Armii,

Czerwiec 1945 r. – przemianowano Haren na Maczków.

12 lipiec 1945 r. – miasteczko Maczków odwiedził płk. Alec Ross doradca 21 Grupy Armii do spraw polskich.

17 lipca 1945 r. – Batalion Kobiet AK został przemianowany na 2 batalion Pomocniczej Wojskowej Służby Kobiet (PWSK).

Sierpień 1945 r. – w Maczkowie powstało Polskie Gimnazjum i Liceum, którego kierownikiem został Tadeusz Nowakowski (1917-1996), publicysta, pisarz, działacz i późniejszy pracownik Radia Wolna Europa w Monachium.

02 listopad 1945 r. – z Emslandu wyruszył pierwszy transport repatriacyjny do Polski. 

03 listopad 1945 r. – powstała Polska Sekcja Łącznikowa przy 8th Labor Supervision Area na czele której stanął płk. Franciszek Sobolta (1898-1963).

20 stycznia 1946 r. – pierwszych 300 studentów otrzymało indeksy Polskiej Wyższej Szkoły Technicznej w Esslingen.

24 styczeń 1946 r. – pierwszy wykład inauguracyjny Polskiej Wyższej Szkoły Technicznej w obecności władz UNRRA’y i administracji okupacyjnej.

25 styczeń 1946 r. – z Emslandu do Polski wyruszył pierwszy transport repatriacyjny z żołnierzami 1 Dywizji Pancernej i 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Żołnierze przez Lubekę dotarli na pokładzie statku „Hercules” do Gdańska w dniu 05 lutego 1946 r. 

27 styczeń 1946 r. – powstało Zjednoczenie Polskie w Niemczech (pierwsza centralna organizacja polskich dipisów – konfederacja organizacji).

Luty 1946 r. – miasto Maczków nawiedziła powódź. W krótkim czasie nastąpiło podniesienie stanu wody w rzece Ems, która w pierwszej kolejności zalała okoliczne łąki a następnie wdarła się do miejscowości Schüttorf i Nordhorn. Następnie zalaniu uległy dzielnice Esterfeld i Orde w Meppen.

11 luty 1946 r. – rzeka Ems przerwała wał ochronny w Maczkowie i miasto znalazło się pod wodą. 

marzec – grudzień 1946 r. – dyrektorem Polskiej Wyższej Szkoły Technicznej w Esslingen był inż. Witold Skuba.

26 marzec 1946 r. – Rada Miejska Maczkowa wybrała na pierwszego burmistrza Mieczysława Futę.

03 kwiecień 1946 r. – studenci powołali do życia Stowarzyszenie Bratniej Pomocy Studentów Polskiej Wyższej Szkoły Technicznej w Esslingen – tzw. Bratniak.

30 maja 1946 r. – burmistrz Maczkowa Mieczysław Futa poinformował Radę Miasta, że Maczków przeszedł pod pełną kontrolę władz UNRRA i brytyjskiego Zarządu Wojskowego.

30 czerwca 1946 r. – zakończył się pierwszy semestr w Polskiej Wyższej Szkole Technicznej w Esslingen.

Lipiec 1946 r. – na terenie Maczkowa doszło do pierwszego zjazdu kół byłych więźniów z terenu okupacji brytyjskiej.

23 październik 1946 r. – Polska Wyższa Szkoła Techniczna otrzymała pierwszy rozkaz zamknięcia działalności.

23 listopad 1946 r. – powstał pierwsza polska kompania Civil Mixed Watchmen Service (CMWS) przy Armii Brytyjskiej.

25 styczeń 1947 r. – odbył się w Monachium Walny Zjazd Delegatów Związku Studentów Polskich.

22 luty 1947 r. – Mieczysław Futa ustąpił z funkcji burmistrza Maczkowa w wyniku sporu z władzami UNRRA oraz brytyjskim Zarządem Wojskowym.

luty 1947 r. – została zlikwidowana Polska Sekcja Wojskowa.

09 marzec 1947 r. – na plebanię do Haren wrócili niemieccy księża.

28-29 kwiecień 1947 r. – Polską Wyższą Szkołę Techniczną wizytowali prof. dr. Konstanty Szczapowicki i doc. dr. Edwin Góra.

01 maj 1947 r. – 1 Dywizja Pancerna i 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa przestały formalnie działać na terenie okupowanych Niemiec a zarząd nad jej terenem przejęła brytyjska 7 Dywizja Pancerna.

03-24 maj 1947 r. – pierwsza i najważniejsza wystawa prezentująca prace studentów Polskiej Wyższej Szkoły Technicznej w Esslingen.

14 czerwiec 1947 r. – Rada Miejska Maczkowa wybrała drugiego burmistrza, którym został inżynier Stanisław Paczoski.

30 czerwiec 1947 r. – drugi termin zamknięcia Polskiej Wyższej Szkoły Technicznej w Esslingen.

25 wrzesień 1947 r. – po wyjeździe burmistrza Paczoskiego obowiązki burmistrza Maczkowa pełnił dotychczasowy wiceburmistrz Edward Lewandowski.

06 październik 1947 r. – Rada Miejska Maczkowa wybrała Edwarda Lewandowskiego na burmistrza.

17 października 1946 r. – w Maczkowie Klub Artystów zorganizował wernisaż wystawy polskiego malarstwa.

październik 1947 r. – reaktywacja Związku Polaków w Niemczech – powstał ZPwN – siedziba w Bochum.

05 listopad 1947 r. – władze IRO przekazały na potrzeby Polskiej Wyższej Szkoły Technicznej budynek na terenie Arsenalkaserne w Ludwigsburgu, który nazwano “College Camp”. Jego kierownikiem został kpt. Stefan Władyka.

23 listopad 1947 r. – zjazd restytucyjny Związku Polaków w Niemczech.

listopad 1947 r. – po “repatriacji” do Polski ks. Henryka Kaliszana nowym kapelanem Polskiej Wyższej Szkoły Technicznej w Esslingen został ks. dr Jan Manthey.

12 luty 1948 r. – Stowarzyszenie Polskich Kombatantów wstępuje do Zjednoczenia Polskiego w Niemczech. Nowym przewodniczącym Prezydium Zjednoczenia Polskiego w Niemczech został Antoni Malatyński.

27 luty 1948 r. – uczniowie i nauczyciele Polskiego Gimnazjum w Maczkowie zostali zmuszeni przez władze okupacyjne do przeniesienia się na teren obozu w Rehden-Diepholz, gdzie po połączeniu czterech dotychczasowych polskich gimnazjów z terenu Dolnej Saksonii powstała jedna placówka.

01 maj 1948 r. – w Maczkowie zakończył swoją posługę kapłańską ks. Proboszcz Borowczyk. 

25 czerwca 1948 r. – Kongres USA uchwalił “Public Law No. 744” na mocy którego USA zobowiązały się do przyjęcia 202 tys. wysiedleńców wojennych.

21 lipiec 1948 r. – ks. Franciszek Bielicki ostatni raz ochrzcił polskie dziecko w Haren. 

sierpień 1948 r. – dyrekcja Polskiej Wyższej Szkoły Technicznej w Esslingen została zmuszona do rezygnacji z wcześniej przekazanego budynku przy Kanalstrasse 33 w Esslingen. Wykłady zostały przeniesione do Ośrodka Szkolnego w Ludwigsburgu.

listopad 1948 r. – kolejne przenosiny Polskiej Wyższej Szkoły Technicznej na teren obozu dla dipisów Karlkaserne im. I. Paderwskiego w Ludwigsburgu.

02 grudnia 1948 r. – rozpoczął się ostatni semestr w Polskiej Wyższej Szkole Technicznej w Esslingen/Ludwigsburg.

marzec/kwiecień 1949 r. – dr Henryk Bogdański uciekł z placówki Polskiej Misji Wojskowej w Berlinie.

03 lipiec 1949 r. – formalnie rozwiązano działalność Polskiej Wyższej Szkoły Technicznej w Esslingen/Ludwigsburg.

04 grudnia 1949 r. – powstało Koło Byłych Członków Polskiej Wyższej Szkoły Technicznej.

1949 – Wincenty Broniwój-Orliński rozpoczął działalność wywiadowczą na terenie Polski. Jego zadaniem było werbowanie osób na terenie kraju, które dla „rządu Polskiego w Londynie” miały zbierać określone informacje oraz rozwijać i utrzymać siatkę wywiadowczą.

1949 r. – powstało Radio Wolna Europa w Monachium.

1950 r. – delegaci Oddziału SPK wyznaczyli Bolesława Zawalicz-Mowińskiego na reprezentanta Oddziału podczas III Walnego Zjazdu SPK w Londynie.

10 lipca 1950 r. – Komitet Wykonawczy Zjednoczenie Polskiego Uchodźstwa Wojennego powołał Komisje Organizacyjną Zjednoczenia Polskich Uchodźców (KOZPU) której członkowie mieli zbudować nowe nowe struktury organizacyjne na terenie RFN. W skład Komisji weszli: Edmund Hemmerling, Władysław Jaroszewski, Jerzy Knothe, Stanisław Mikiciuk, Jerzy Skiba, dr inż. Bolesław Zawalicz-Mowiński, dr Tadeusz Zgaiński i dr Szczepan Zimmer.

14 grudzień 1950 r. – powstała agenda ONZ – UNHCR, która zajmowała się uchodźcami, w tym wysiedlonymi w wyniku konfliktów, w krajach w których starali się o azyl.

10 lutego 1951 r. – odbyło się drugie spotkanie członków Komitetu Organizacyjnego ZPU (KOZPU).

12 marca 1951 r. – odbyło się trzecie spotkanie członków KOZPU w Augsburgu.

6 czerwca 1951 r. – na czwartym posiedzeniu członków KOZPU zaprojektowano podział terenowy nowej organizacji, który obejmował cały teren RFN. Przyjęto wówczas, że najniższą strukturą organizacyjną będzie Ognisko, a podział terytorialny będzie opierał się na czterech Okręgach: południowo-wschodnim dla Bawarii z siedzibą w Monachium, południowo-zachodni dla Wirtembergii, Badenii, Reno-Palatynatu i Wielkiej Hesji z siedzibą w Herrenalb, północno-wschodni z siedzibą w Hanowerze oraz północno-zachodni z siedzibą w Essen.

28 lipiec 1951 r. – Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła Konwencję Genewską o uchodźcach.

28-30 lipiec 1951 r. –  w Höxter nad Wezerą KOZPU zwołała pierwsze posiedzenie i Radę organizacyjną. Powstało Zjednoczenie Polskich Uchodźców. Początkowo siedziba zarządu mieściła się w pomieszczeniach Oddziału SPK a następnie jej biuro przeniesiono na adres ul. Brenkhäuser Straße 32 w Höxter.

28-30 lipiec 1951 r. – odbyło się posiedzenie konstytucyjne Zjednoczenia Polskich Uchodźców oraz I Rady Głównej Zjednoczenia Polskich Uchodźców. Podczas tego posiedzenia wybrano pierwszy zarząd główny w składzie: prezes dr inż. Bolesław Janusz Zawalicz-Mowiński, wiceprezesi: Kazimierz Odrobny i Stanisław Mikiciuk, Edmund Hemmerling, sekretarz Witold Szwabowicz. Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej został: Jerzy Knothe a przewodniczącym Sądu ZPU Tadeusz Zgaiński.

29 lipiec 1951 r. – członkowie Rady ZPU wystosowali list hołdowniczy do Prezydenta Rzeczpospolitej na Uchodźstwie w Londynie „Rada ZPU zebrana na posiedzeniu w dniu 29.07.1951 r. w Niemczech śle Tobie Panie Prezydencie jako GŁOWIE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ zapewnienie trwania przy Legalnych Władzach RP w walce o Niepodległość Polski w granicach traktatu ryskiego na Wschodzie oraz Odry i Nisy na zachodzie”.

13 grudzień 1951 r. – oficjalna data zarejetrowania ZPU w Sądzie Rejestrowym w Höxter.

28 kwiecień 1952 r. – dr Ludwik Frendl został aresztowany i skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na 15 lat więzienia za “próbę obalenia siłą ustroju PRL”.

3 maj 1952 r. – powołano do życia Polską Sekcję Radio Wolna Europa w Monachium. Jej pierwszym dyrektorem do 1976 r. był Jan Nowak-Jeziorański (1914-2005). W kolejnych latach jej dyrektorami byli:  Zygmunt Michałowski (1976-1982), Zdzisław Najder (1982-1987), Marek Łatyński (1987-1989) i Piotr Mroczyk (1989-1994).

sierpień-październik 1952 r. – powstał Związek Polaków „Zgoda”.

1952 r. – powstała Polska Sekcja Radia Wolna Europa w Monachium.

17 styczeń 1953 r. – odbyło się posiedzenie II Rady Głównej ZPU podczas której został wybrany nowy zarząd główny. Prezesem został: dr inż. Bolesław Janusz Zawalicz-Mowiński, wiceprezesami: Jerzy Knothe, Stanisław Mikiciuk oraz Kazimierz Odrobny, sekretarzem Witold Szwabowicz. Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej został Jan Majewski a przewodniczącym Sądu ZPU Tadeusz Zgaiński.

12 maj 1953 r. – w Zeilsheim koło Frankfurtu nad Menem odbyła się konferencja działaczy szkolnych i ZPU podczas której doszło do połączenie Centralnego Komitetu dla spraw szkolnych i oświatowych z zarządem głównym ZPU. Skutkiem tego połączenia było utworzenie przy zarządzie głównym Komitetu dla spraw szkolnych i oświatowych, który później przemianowano na komisję oświatową przy zarządzie głównym. Centralny Komitet stał się częścią ZPU a tym samym zarząd główny stał się jednostką nadzorującą polskie szkolnictwo w RFN. W skład komisji weszli: wikariusz generalny dla Polaków w Niemczech, główny oficer łącznikowy Polskich Oddziałów Wartowniczych przy Armii Amerykańskiej, kurator szkolny, zastępca kuratora szkolnego, czterech nauczycieli wyznaczonych przez kuratora szkolnego (po jednym z każdego okręgu), czterech przedstawicieli społeczeństwa wybieranych przez Radę ZPU oraz przedstawiciel zarządu głównego ZPU. Pierwszym przewodniczącym Komisji został Kazimierz Odrobny. Po jego ustąpieniu na następne kilka lat przewodniczącym został Stanisław Kempf-Sokorski a następnie Leopold Sanicki.

09 lipiec 1953 r. – zmarł adwokat Roman Błeński, członek Ogniska ZPU w Hanowerze, sekretarz generalny Zentralverbandes Ausländischer Flüchtlinge in Deutschland [ZAF], pełnomocnik prawny zarządu głównego ZPU w sprawach o odszkodowania wojenne, obrońca polskich uchodźców przed niemieckimi sądami.

11 wrzesień 1953 r. – adwokat Alojzy Mikołajewski ustąpił ze stanowiska prezesa Okręgu III ZPU, ponieważ otrzymał stanowisko doradcy prawnego przy NCWC w Hanowerze.

18 wrzesień 1953 r. – Bundestag uchwalił ustawę o odszkodowaniach dla ofiar prześladowania narodowego, która przewidywała dla tej grupy – o 50% zdolności zarobkowej – wypłatę 100 DM.

01 grudzień 1953 r. – Republika Federalna Niemiec ratyfikowała Konwencję Genewską o uchodźcach.

luty 1954 r. – prezes ZPU mjr dr inż. Bolesław Zawalicz-Mowiński wyjechał do Kanady.

10 maj 1954 r. – Antonii Czerwiński rozpoczął pracę w polskim Dziale Studiów i Analiz Radia Wolna Europa w Monachium.

15 październik 1954 r. – współpracę z kontrwywiadem  (Departament I Kds.BP) nawiązał Wincenty Broniwój-Orliński.

08 listopad 1954 r. – ostatni list dr inż. Bolesława Zawalicz-Mowińskiego z Kanady.

13 listopad 1954 r. – odbyło się zebranie III Rady Głównej ZPU. Podczas jej obrad został wybrany skład nowego zarządu głównego. Prezesem został Kazimierz Odrobny, wiceprezesami: Stanisław Mikicuk, Wacław Dziewulak, sekretarzem Witold Szwabowicz, skarbnikiem Czesław Brunner. Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej został Jan Majewski a przewodniczącym Sądu ZPU Tadeusz Zgaiński.

13 listopad 1954 r. – Rada Główna ZPU zmieniła siedzibę biura zarządu głównego na Velbert ul. Höferstrasse 58.

28 listopad 1954 r. – Wincenty Broniwój-Orliński w raporcie dla kontrwywiadu KdsBP (Departament I) zdekonspirował Bolesława Zawalicz-Mowińskiego.

1954 –  dr Henryk Bogdański rozpoczął pracę w filii Polskiej Sekcji Radia Wolna Europa w Hamburgu.

1954 r. – ostateczna likwidacja siatki wywiadowczej Wincentego Orlińskiego przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego i komórki terenowe Wojewódzkich Urzędów Bezpieczeństwa.

10 czerwiec 1956 r. – dr Ludwik Frendl został zwolniony z więzienia.

29 czerwiec 1956 r. – Bundestag uchwalił nową ustawę o odszkodowania, która przewidywała wzrost wysokości odszkodowań dla politycznych, rasowych, i religijnych ofiar hilteryzmu

02 październik 1956 r. – w Am Wasen zmarł Michał Machowicz były prezes Ogniska i były członek komisji rewizyjnej III Okręgu ZPU.

24 listopad 1956 r. – w dniach 24-25 listopada 1956 r. odbyła się IV Rada Główna ZPU podczas której wybrano nowe władze centralne. Prezesem został Kazimierz Odrobny, wiceprezesami: Stanisław Mikiciuk i Czesław Brunner, sekretarzem Wacław Dziewulak a skarbnikiem Zbigniew Zoszak. Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej został Mieczysław Grądkowski a przewodniczącym Sądu ZPU Tadeusz Zgaiński.

1956 – z ZPU wystąpił Witold Szwabowicz

19 październik 1957 r. – Witold Szwabowicz podjął współpracę z wywiadem cywilnym (Departament I MSW PRL).

18 kwiecień 1959 r. -w dniach 18-19 kwietnia 1959 r. w Münster odbyło się posiedzenie V Rady Głównej ZPU podczas którego wybrano nowe władze centralne. Prezesem został Kazimierz Odrobny, wiceprezesami: Stanisław Mikiciuk, Zbigniew Leszczyński, sekretarzem Czesław Brunner, skarbnikiem Tadeusz Stamfest. Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej został Mieczysław Grądkowski a przewodniczącym Sądu ZPU Michał Martysiewicz.

1959 r. – dr Ludwik Frendl wyjechał na wycieczkę do Austrii z której nie wrócił do kraju.

19 wrzesień 1960 r. – w szpitalu w Neviges zmarła Zofia Odrobna. Pochowana została na cmentarzu Düsseldorf-Eller, Werstenerfeld 203.

Kwiecień 1961 r. – Andrzej Czechowicz został zatrudniony w Biurze Studiów i Analiz Polskiej Sekcji RWE w Monachium. 

27 luty 1962 r. – szpitalu Marien Krankenhaus w Hamburgu zmarł ks. Kanonik Mieczysław Golniewicz. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 06 marca. Nabożeństwo żałobne odprawił ks. Infułat Edward Lubowiecki, Wikariusz Generalny Kurii Biskupiej we Frankfurcie nad Menem a kazanie żałobne wygłosił ks. Proboszcz Stefan Dubiel z Hanoweru. Ceremonia pogrzebowa odbyła się na cmentarzu Ohlsdorf.

01 marzec 1962 r. – w Gauting zmarł Władysław Gołębiewski. 

12 kwiecień 1962 r. – Władysław Kawecki ps. “Hill”, “Wojciech” i “Kramer” podjął współpracę z kontrwywiadem Wojskowej Służby Wewnętrznej (Oddziałem II Zarządu I WSW). W okresie siedmiu lat spotkał się z oficerami WSW blisko dziesięć razy. W latach 1962-1966 spotykał się w kwietniu 1962 r. (Austria), sierpniu 1962 r. (Włochy), grudniu 1962 r. (RFN), marcu 1963 r. (RFN), maju 1963 r. (RFN), październiku 1963 r. (Szwajcaria), maju 1964 r. (Szwajcaria), marcu 1965 r. (Szwajcaria).

31 sierpień 1962 r. – Stanisław Mikiciuk rozpoczął pracę w Polskiej Sekcji Radia Wolna Europa w Monachium (Dział Nasłuchu, polski Dział Studiów i Analiz).

06 marzec 1964 r. – zmarł Stefan Szczepaniak wieloletni prezes zarządu Związku Polaków w Niemczech T.z. oraz prezes Związku Polskich Towarzystw Szkolnych w Niemczech T.z. i Związku Spółdzielni Polskich w Niemczech T.z.

11 listopad 1964 r. – awans mjr. dr. inż. Bolesława Zawalicz-Mowińskiego na stopień podpułkownika rezerwy kawalerii ze starszeństwem na 01. stycznia 1964 r.

30 styczeń 1965 r. – w dniach 30-31 stycznia 1965 r. odbyło się posiedzenie VI Rady ZPU na którym wybrano władze centralne. Prezesem został: Kazimierz Odrobny, wiceprezesami: Józef Kaczmarczyk, Władysław Paterek, skarbnikiem Jan Wronowicz a sekretarzem Erwin Beyer. Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej został Wacław Dziewulak a przewodniczącym Sądu ZPU Henryk Bogdański.

luty 1965 r. – we Frankfurcie nad Menem odbyła się sesja Parlamentu Europejskiego ofiar nazizmu.

14 wrzesień 1965 r. – Bundestag uchwalił nowelę ustawy o odszkodowaniach. Jej kluczowy zapis regulował problem uchodźców, którzy w dniu 1.10.1953 r. nie mieli statusu uchodźcy.

23 marzec 1966 r. – zmarł inż. Tadeusz Stamfest wieloletni działacz ZPU. Był m.in.: zastępcą członka głównej komisji rewizyjnej a od 1959 r. skarbnikiem zarządu głównego.

maj 1966 r. – reaktywacja współpracy z wywiadem cywilnym (Departament I MSW PRL) Wincentego Broniwój-Orlińskiego.

09-11 czerwiec 1966 r. – odbyła się druga sesja Parlamentu Europejskiego ofiar nazizmu.

18 wrzesień 1966 r. –  odbył się Millenijny Zjazd Polaków w Aachen, który poprzedził Wielką Narodową Pielgrzymkę Polaków do Neviges będącą punktem kulminacyjnym obchodów Millenium Chrztu Polski w środowisku polskiej emigracji w RFN.

19 wrzesień 1966 r. – Wielka Narodowa Pielgrzymka Polaków do Neviges w ramach Millenium Chrztu Polski, która była punktem kulminacyjnym wszystkich uroczystości organizowanych z tej okazji na terenie RFN w 1966 r.

październik 1966 r. – zmarł Jan Szukała wieloletni członek Ogniska ZPU w Porz-Westhoven.

01 listopad 1966 r. – dr Ludwik Frendl rozpoczął pracę w Dziale Realizacji Polskiej Sekcji Radia Wolna Europa.

09-11 czerwiec 1967 r. – odbyła się trzecia sesja Parlamentu Europejskiego ofiar nazizmu.

24 lipiec 1967 r. – w Monachium zmarł ks. Jan Omasta. Po zakończeniu II wojny światowej nauczyciel w polskiej szkole w Amerykańskiej Strefie okupacyjnej Niemiec. Po powstaniu ZPU wieloletni członek tej organizacji. Był członkiem komisji wniosków i rezolucji podczas III Rady oraz członkiem komisji oświatowej ZPU.

1967 r. – zmarł dr Tadeusz Zgaiński

1967 r. – zmarł Jan Gilakowski wieloletni członek Ogniska w Düren

1967 r. – początek secesji Dominika Marcola w II Okręgu ZPU na terenie Nadrenii Północnej-Westfalii.

29 kwiecień 1968r. – w Düsseldorf zmarł Tomasz Koren wieloletni prezes Ogniska ZPU w Lintorf i Düsseldorf-Rath. Ceremonia pogrzebowa odbyła się w dniu 2 maja 1968 r. w Düsseldorfie.

kwiecień 1968 r. – zmarł mjr Tadeusz Martynowski, oficer służący w Oddziałach Wartowniczych w Mönchengladbach, członek Ogniska ZPU.

kwiecień 1968 r. – w Monachium zmarł Józef Tomeczek redaktor Ostatnich Wiadomości

23 lipiec 1968 r. – w Lofer zmarł ppłk. Czesław Brunner jeden z czołowych działaczy Zjednoczenia Polskich Uchodźców – ZPU. Przed wojną oficer Wojska Polskiego a później oficer II Oddziału Sztabu Głównego. Po powstaniu ZPU wstąpił w szeregi tej organizacji. Pełnił w niej szereg różnych funkcji m.in. prezesa Ogniska w Duisburgu/Bonn, członka komisji wniosków i rezolucji, skarbnika zarządu głównego, p.o. prezesa zarządu II Okręgu, prezesa zarządu II Okręgu. Ponownie został wybrany do władz centralnych organizacji na stanowisko drugiego wiceprezesa zarządu głównego ZPU a następnie sekretarza zarządu głównego. Ostatecznie ustąpił z funkcji prezesa zarządu II Okręgu. Do chwili śmierci kierował Ogniskiem ZPU w Duisdorf/Bonn.

16 październik 1968 r. – w Monachium zmarł Antoni Czerwiński, działacz Stronnictwa Narodowego i TGS “Sokół”, redaktor “Gazety Wąbrzeskiej” i “Słowa Pomorskiego” i “Lech”. Przez wiele lat związany z Polską Sekcją Radia Wolna Europa i Zjednoczeniem Polskich Uchodźców. 

listopad 1968 r. – Dominik Marcol nawiązał współpracę z wywiadem cywilnym (Departament I MSW PRL).

26 styczeń 1969 r. –  Dominik Marcol decyzją Sądu ZPU został wykluczony z organizacji.

12 lipiec 1969 r. – w Turnhalle w Ludwigsburgu-Grünbühl odbyła się uroczystość 20-lecia istnienia Ogniska ZPU. Uroczystość otworzył Czesław Balcerowicz. Przemówienie wygłosił Wiktor Franczak. Atrakcją wieczoru był występ polskiej młodzieży z Hanoweru, Braunschweigu i Hildesheim.

23 sierpień 1969 r. – w szpitalu sióstr SS Boromeuszek w Trewirze zmarł ks. Józef Styp-Rekowski. Nabożeństwa żałobne odprawione zostały w Trewirze i Bochum w kościele OO. Redemptorystów. Był wieloletnim duszpasterzem Polaków w Niemczech. Z chwilą śmierci prezesa Szczepaniaka na kilka lat objął prezesurę Związku Polaków w Niemczech (ZPwN). Funkcję tę pełnił do końca. Jego ciało zostało przewiezione do PRL i pochowane na cmentarzu parafii Zakrzewo.

11 październik 1969 r. – w Monachium w dniach 11-12 października 1969 r. odbył się zjazd młodzieży polskiej z terenów Bawarii (Amberg, Ingolstadt, Monachium, Ludwigsfeld). Zjazd zorganizował zarząd IV Okręgu ZPU. W programie zaplanowano m.in.: zwiedzanie południowej części nekropolii w Monachium ze szczególnym uwzględnieniem nagrobków Powstańców z 1863 r. Przy tej okazji wykład wygłosili ks. prałat Paweł Kajka i Edmund Pietraszewski. Po krótkiej modlitwie młodzież złożyła pod pomnikiem wieniec poświęcony Powstańcom 1863 r. Następnie zwiedziła wieżę olimpijską oraz na zaproszenie Jana Nowaka-Jeziorańskiego rozgłośnię Radia Wolna Europa. W zjeździe wzięło udział 50 osób.

18 październik 1969 r. – odbyło się posiedzenie VI Rady Głównej ZPU na którym wybrano nowe władze centralne. Prezesem został Kazimierz Odrobny, wiceprezesami: Jan Kaczmarczyk, Edward Pisarek, sekretarzem Edmund Łukasik, skarbnikiem Stanisław Rogoziński. Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej został Zdzisław Dziakoński a przewodniczącym Sądu ZPU Stanisław Sargalski.

05 listopad 1969 r. – Republika Federalna Niemiec ratyfikowała Protokół do Konwencji Genewskiej o statusie uchodźców.

16 listopad 1969 r. – zmarł ks. Kanonik Stanisław Dunikowski

listopad 1969 r. – w Londynie w wypadku samochodowym zmarła Laura Livingstone, opiekunka polskich uchodźców w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Swoją działalnością zyskała szacunek byłych więźniów obozów koncentracyjnych. Wstawiała się u wysoko postawionych osób w sprawach o odszkodowania dla byłych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych i ustawy dla uchodźców w Niemczech.

1969 r. – zmarł mecenas Alojzy Mikołajewski, były doradca prawny dipisów oraz prawnik zarządu głównego ZPU. Wieloletni działacz tej organizacji. Był m.in. członkiem komisji statutowej i regulaminowej podczas III Rady, sędzią sądu ZPU oraz prezesem zarządu III Okręgu.

07 marzec 1970 r. – w Australii zmarł Władysław Napierała Kowalski, wieloletni nauczyciel w polskich szkołach i gimnazjach na terenie brytyjskiej strefy okupacyjnej Niemiec. Prowadził zajęcia z chemii na terenie szkół w Kolonii, Knechtsteden i Lippstadt.

31 marzec 1970 r. – w Schwetzingen zmarł Konstanty Rabkowski wieloletni członek Ogniska w Mannheim Zjednoczenia Polskich Uchodźców. Ceremonia pogrzebowa odbyła się w dniu 03 kwietnia 1970 r. na cmentarzu w Schwetzingen.

24 maj 1970 r. – w Essen-West odbyła się msza święta zamówiona przez zarząd główny Zjednoczenia Polskich Uchodźców i Centralny Komitet Związków i Zespołów byłych Więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych w Wolnym Świecie za duszę śp. gen. W. Andersa, żołnierzy poległych w II wojnie światowej, za pomordowanych w obozach koncentracyjnych i za wszystkich zmarłych wskutek wojny. Msze odprawił ks. Supieta a kazanie wygłosił ks. Provincjał Władysław Przybylski.

11 lipiec 1970 r. – w Viernheim zmarł Wiktor Pyka wieloletni prezes Ogniska ZPU w Viernheim. Ceremonia pogrzebowa odbyła się na cmentarzu w Viernheim.

27 sierpień 1970 r. – w Essen zmarł płk. dr Leopold Sanicki vel Hliniak. Był wieloletnim aktywnym działaczem ZPU. Pełnił w organizacji przez szereg lat wiele funkcji. Był m.in. przewodniczącym komisji oświatowej ZPU, członkiem komisji statutowej i regulaminowej, zastępcą członka zarządu głównego, delegatem do ZPUW, przedstawicielem organizacji robotniczych, kierownikiem składnicy książek ZPU, członkiem komisji oświatowej, członkiem komisji tymczasowej ZIW-PSZ, członkiem sądu ZPU oraz jego wiceprzewodniczącym, przewodniczącym składnicy pomocy szkolnych ZPU w Essen. Ceremonia pogrzebowa odbyła się na cmentarzu Parkfriedhof koło Elisabethkrankenhaus w Essen.

26 październik 1970 r. – w Dortmund zmarł ks. Jan Kubica. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 3-4 listopada 1970 r. w kościele N.M.P. (niem. Marienkirche) w Dortmund-Eving przy ul. Bayerische Str.

07 grudzień 1970 r. – układ o normalizacji stosunków pomiędzy PRL a RFN.

12 grudzień 1970 r. – w Bochum odbyła się konferencja w sprawie obchodu stulecia pobytu Polaków w Niemczech i 50-lecia Związku Polaków w Niemczech. Na konferencji ZPU reprezentowali Kazimierz Odrobny oraz sekretarz zarządu głównego i prezes II Okręgu ZPU.

Marzec 1971 r. – Andrzej Czechowicz wrócił do PRL. 

16 wrzesień 1971 r. – w Mönchengladbach-Hardt spotkali się przedstawiciele Zjednoczenia Polskich Uchodźców, Stowarzyszenia Polskich Kombatantów i Związku Polaków w Niemczech w celu omówienia zasad wzajemnej współpracy. W tym celu przedstawiciele wspomnianych organizacji powołali Komitet Koordynacyjny, którego zadaniem było uzgadnianie wspólnego programu działania.

14 styczeń 1972 r. – w Solingen zmarł mjr Władysław Kawecki. Przed wybuchem II wojny światowej major Wojska Polskiego. W czasie wojny więzień obozów koncentracyjnych. Po wyzwoleniu pozostał na terenie zachodnich stref okupacyjnych Niemiec. Zaangażował się w działalność w strukturach ZPU, gdzie pełnił funkcję prezesa Ogniska ZPU w Wuerzburgu, następnie delegata objazdowego ZPU na terenie RFN. Był również korespondentem Radia Wolna Europa w Monachium.

14 styczeń 1972 r. – w Solingen zmarł Franciszek Zajda. W czasie II wojny światowej żołnierz Armii Krajowej. Po zakończeniu wojny osadzony w komunistycznych więzieniach. Emigrował do RFN. Po powstaniu ZPU zaangażował się w działalność tej organizacji oraz był jej Mężem Zaufania na terenie miasta Solingen.

16 październik 1972 r. – w szpitalu Maria-Hospital w Schwelm zmarł Stanisław Szwejk, podoficer Wojska Polskiego, w czasie wojny więzień obozu karnego. Po powstaniu ZPU zaangażował się w działalność tej organizacji oraz pełnił rolę Męża Zaufania na terenie miasta Gevelsberg i okolic. Msza św. oraz ceremonia pogrzebowa odbyły się w Bochum.

28 października 1972 r. – w Ludwigsburgu zmarł Czesław Balcerowicz. 

02 listopad 1972 r. – w Ludwigsburgu odbył się pogrzeb Czesława Balcerowicza, wieloletniego członka i działacza ZPU. Mszę świętą pogrzebową odprawił ks. Dziekan Ignacy Rabsztyn a ceremonie pogrzebową odprawił ks. Proboszcz Walenty Waloszek. W uroczystościach pogrzebowych wzięli udział m.in. brat i siostra z Polski, siostra z córkami z Ameryki, oraz licznie zebrani Polacy z Ludwigsburga. Wieniec w imieniu ZPU złożył Wiktor Franczak, prezes zarządu III Okręgu.

26 grudzień 1972 r. – w Neukirchen Vlyn zmarł Grzegorz Kusmierz, prezes Ogniska ZPU w Neukirchen Vlyn na terenie II Okręgu. Ceremonia pogrzebowa odbyła się w tym samym mieście w dniu 29 grudnia 1972 r.

1972 r. – w Kolonii zmarła Salomea Seyda. 

16 marzec 1973 r. – w Grünberg koło Giessen zmarł kpt. Wilhelm Janisz, wieloletni członek i działacz ZPU. Był m.in.: zastępcą członka głównej komisji rewizyjnej, delegatem III Okręgu na Radę, zastępcą członka zarządu głównego, zastępca członka głównej komisji rewizyjnej, drugim wiceprezesem zarządu III Okręgu, prezesem Ogniska ZPU w Marburgu. Ceremonia pogrzebowa odbyła się w dniu 28 marca 1973 r. w Giessen na Nowym Cmentarzu, którą odprawił ks. prałat Piotr Wawrzyniak.

30 wrzesień 1973 r. – Stanisław Mikiciuk odszedł z Radia Wolna Europa na emeryturę.

1 październik 1973 r. – zmarł w Dortmundzie kpt. Jan Feldt. 

27 październik 1973 r. – w Hamburgu odbyło się posiedzenie VIII Rady Głównej ZPU na którym wybrano władze centralne. Prezesem został Kazimierz Odrobny, wiceprezesami: Józef Kaczmarczyk i Andrzej Dalkowski, sekretarzem Krystyna Tendorf a skarbnikiem Edward Pisarek. Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej został Maksymilian Pelc a przewodniczącym Sądu ZPU Stanisław Sargalski.

1974 r. – 22 grudnia 1990 r. – Wincenty Broniwój-Orliński pełnił funkcję Ministra Pełnomocnego i Delegata Rządu Polskiego w Londynie na RFN.

kwiecień 1975 r. – zmarł Stanisław Radosz, wieloletni członek i działacz Ogniska ZPU we Frankfurcie nad Menem. Przez lata pełnił w organizacji różne funkcję m.in.: członka głównej komisji rewizyjnej, członka Komitetu dla Spraw Szkolnych i Oświatowych, zastępcy członka zarządu głównego, delegata II Okręgu do Rady ZPU, skarbnika zarządu II Okręgu.

1974 r. – Andrzej Czechowicz opublikował książkę pt. “Siedem trudnych lat”. 

16 wrzesień 1975 r. – w Amberg zmarł Jan Tobolik, wieloletni członek, działacz i prezes Ogniska ZPU w Amberg.

17 wrzesień 1975 r. – w Monachium zmarł kpt. Wacław Suchenek-Suchecki, oficer Policji Państwowej, oficer bezpieczeństwa Józefa Piłsudskiego, założyciel INCORPORE w Monachium, współzałożyciel ZPU, delegat Amerykańsko-Polskiego Komitetu Pomocy i Imigracji – PAIARC, działacz i członek Centralnego Związku Cudzoziemskich Uchodźców w Niemczech oraz wielu innych organizacji. Przez wiele lat aktywności w łonie ZPU był kierownikiem obozów letnich dla dzieci i młodzieży, delegatem do Międzynarodowej Organizacji Uchodźców, zastępca członka zarządu głównego, członkiem Komisji Oświatowej przy zarządzie głównym ZPU, wiceprezesem zarządu IV Okręgu. Pod koniec lat 50-tych został zawieszony w prawach członka na terenie IV Okręgu. Ceremonia pogrzebowa odbyła się w dniu 22 września 1975 r., którą odprawiał ks. dr Jan Wolniak, proboszcz parafii polskiej w Monachium.

07 listopad 1975 r. – w zjeździe Polonii Jutra w Waszyngtonie w dniach 7-9 listopada 1975 r. udział wzięli delegaci Zjednoczenia Polskich Uchodźców: Kazimierz Odrobny i Maksymilian Pelc.

07 listopad 1975 r. – zastepcą prezesa ZPU został Andrzej Dalkowski.

kwiecień 1975 r. – we Frankfurcie nad Menem zmarł Stanisław Radosz. W Polsce miał brata ks. dr. Tadeusza Radosza działacza PAX. 

06 luty 1976 r. – w Lubece zmarł Michał Dachan.

03 listopad 1976 r. – Ognisko ZPU w Ludwigsburgu świętowało 25-lecie istnienia.

1976 r. – w Meran zmarł adwokat dr Henryk Bogdański. 

02 styczeń 1977 r. – w Monachium zmarł Janusz Jar-Łańcucki.

25 kwietnia 1977 r. – zmarł w Calw Leon Balcer. 

31 maj 1977 r. – w Mannheim-Käfertal zmarł Alfred Kozakiewicz, członek Ogniska ZPU w Mannheim.

11 czerwiec 1977 r. – w Ludwigsburgu zmarł inż. Alfred Ruebenbauer wieloletni działacz ZPU. Był m.in. członkiem komisji budżetowej podczas III Rady, zastępcą członka komitetu dla spraw szkolnych i oświatowych, zastępcą delegata do Międzynarodowej Organizacji Uchodźców, wieloletnim prezesem zarządu III Okręgu ZPU Ludwigsburg, delegatem do ZPUW, delegatem III Okregu do Rady ZPU. Ceremonia pogrzebowa odbyła się w dniu 15 czerwca 1977 r. na cmentarzu w Ludwigsburgu – Grühnbühl.

11 październik 1977 r. – w Mannheim zmarł Józef Mrzgłód wieloletni działacz ZPU. Był członkiem Ogniska w Mannheim oraz członkiem komisji rewizyjnej zarządu III Okręgu ZPU. Ceremonia pogrzebowa odbyła się w dniu 14 października 1977 r. na głównym cmentarzu w Mannheim.

17 styczeń 1978 r. – w Mannheim zmarł Józef Kowalski wieloletni członek Ogniska ZPU w Mannheim. Ceremonia pogrzebowa odbyła się 19 stycznia 1978 r. na głównym cmentarzu w Mannheim.

22 marzec 1978 r. – zmarł Józef Gomółka wieloletni członek Ogniska ZPU we Frankfurcie nad Menem. Ceremonia pogrzebowa odbyła się w dniu 30 marca 1978 r. na cmentarzu Frankfurt – Weshausen.

marzec 1978 r. – w Bad Arolsen zmarł Stanisław Kempf-Sokorski wieloletni działacz ZPU. Sprawował przez wiele lat swojej działalności szereg funkcji. Był m.in. kierownikiem komisji oświatowej ZPU, członkiem komisji statutowej-regulaminowej Rady, wiceprezesem sądu ZPU, członkiem Komisji Oświatowej I Okręg Szkolnego, przewodniczącym tymczasowego zarządu komisji oświatowej ZPU, delegatem na Radę ZPU z II Okręgu, członkiem Sądu ZPU, członkiem Rady Polskiej Macierzy Zagranicą w Londynie, członiem honorowym ZPU, nauczycielem w szkołach Przedmiotów Ojczystych. Ceremonia pogrzebowa odbyła się w dniu 5 maja 1978 r. w Düsseldorfie. Został pochowany w grobie rodzinnym.

15-17 czerwiec 1978 r. – w Gettysburgu odbył się pierwszy zjazd byłych studentów ze Stanów Zjednoczonych i Kanady Polskiej Wyższej Szkoły Technicznej.

29 października 1978 r. – Jerzy Knothe otrzymał honorowe członkostwo w Zjednoczeniu Polskich Uchodźców.

17 listopad 1978 r. – w biurze w Velbert odbyło się uroczyste wręczenie dyplomu honorowego członka ZPU płk. Wolfgangowi Müllerowi.

21 listopad 1978 r. – w Koloni odbyło się uroczyste wręczenie dyplomu honorowego członka ZPU dr h.c. mec. Mieczysławowi Chmielewskiemu z Londynu.

26 listopad 1978 r. – w Bonn w hotelu “Bristol” odbyło się uroczyste wręczenie dyplomu honorowego członka ZPU dr. Stanisławowi Kudlickiemu.

29 listopad 1978 r. – odbyło się IX posiedzenie Rady Głównej ZPU na którym wybrano nowe władze. Prezesem został Kazimierz Odrobny.

1978 – obchody 25-lecia Ogniska ZPU w Mannheim

19 kwiecień 1979 r. – w Amberg zmarł Jan Bendkowski, członek i działacz Ogniska ZPU w Amberg. Ceremonia pogrzebowa odbyła się na cmentarzu św. Katarzyny w Amberg. Ceremonie odprawił ks. prałat E. Stawecki.

20 października 1980 r. – w Poznaniu zmarł ks. Prałat Edmund Stawecki, były członek Zjednoczenia Polskich Uchodźców oraz kapelan Kompanii Wartowniczej.

13 listopad 1980 r. – zmarł Maksymilian Tobolewski wieloletni prezes Ogniska Neustadt / Holst.

17 grudzień 1980 r. – zmarł Andrzej Noworol wieloletni członek Rady ZPU

18 styczeń 1981 r. – w Neukirchen-Vlyn zmarł Dionizy Slugaj wieloletni członek i działacz II Okręgu ZPU

02 luty 1981 r. – w Mannheim-Wallstadt zmarł mjr Adam Wolny wieloletni członek Ogniska Zjednoczenia Polskich Uchodźców w Mannheim oraz były dowódca kompanii w Batalionie Smokowym w Mannheim. Został pochowany na cmentarzu w Mannheim-Wallstadt.

19 luty 1981 r. – zmarł Edmund Haber były działacz PSL na Zachodzie oraz członek Zjednoczenia Polskich Uchodźców w Hanowerze.

27 luty 1981 r. – w Carlsbergu zmarł ks. prof. Franciszek Blachnicki, założyciel Ruchu Światło-Życie, Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia Narodów, pomysłodawca Marszów Wolności na zamek Hambach. Jego szczątki zostały przeniesione w 2000 r. do Krościenka. 

11-14 czerwiec 1981 r. – w Greensboro odbył się drugi zjazd byłych studentów Polskiej Wyższej Szkoły Technicznej w Esslingen.

13 wrzesień 1981 r. – w Velbert zmarł Kazimierz Odrobny wieloletni prezes ZPU. Został pochowany na cmentarzu Düsseldorf-Eller. Msza pogrzebowa odbyła się 21 września 1981 r. w kościele St. Maria Rosenkranz-Kirsche Düsseldorf-Wersten.

05 marzec 1982 r. – w Velbert zmarł Witold Szwabowicz. Został pochowany na cmentarzu przy Talstrasse. 

29 czerwiec 1982 r. – w monachijskim szpitalu zmarł Zygmunt Jędrzejowski. 

1982 – wywiad cywilny (Wydział XI Departamentu I MSW PRL) zainteresował się Romanem Żelaznym.

1982 r. – zmarł Franciszek Kaczmarek. 

10-12 czerwiec 1983 r. – w Kenoza Lake/Valley View odbył się trzeci zjazd studentów i wykładowców Polskiej Wyższej Szkoły Technicznej w Esslingen.

25 listopad 1983 r. – w Hamburgu odbyło się posiedzenie X Rady Głównej ZPU na którym wybrano nowe władze centralne. Prezesem został Józef Kaczmarczyk, wiceprezesami: Ryszard Rudnicki, Andrzej Dalkowski, sekretarzem Elżbieta Kielińska, skarbnikiem vacat (kandydata miał zgłosić Ryszard Rudnicki).

1983 r. – Stanisław Mikiciuk wiceprzewodniczącym Oddziału Rady Narodowej RP w RFN.

05 marzec 1985 r. – w Düsseldorf zmarł Dominik Marcol. 

10-14 czerwiec 1985 r. – w Niagara Falls odbył się czwarty zjazd studentów i wykładowców Polskiej Wyższej Szkoły Technicznej w Esslingen.

28 czerwiec 1985 r. – w Monachium odbyło się posiedzenie XI Nadzwyczajnej Rady Głównej ZPU podczas której wybrano nowe władze centralne. Prezesem został Ryszard Rudnicki, wiceprezesami zostali Jerzy Arłamowski, Andrzej Prusiński, sekretarzem Marek Buczkowski, Wiesław Matuszewski, rzecznikiem prasowym Roman Żelazny a członkiem prezydium Jerzy Petlicki. Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej został Marian Litwiniak a przewodniczącym Sądu ZPU Stanisław Mikiciuk.

1985 r. – wywiad cywilny  (Wydział XI Departamentu I MSW PRL) zainteresował się Tadeuszem Folkiem.

17-18 maja 1986 r. – Komitet Organizacyjny studentów i wykładowców zdecydował o powołaniu formalnej organizacji PWST Alumni Association (Stowarzyszenie Absolwentów PWST).

05 sierpień 1986 r. – w Londynie zmarł Tadeusz Podgórski („Zawisza”, „Tadeusz Jantar”, „Jan Wilk”), uczestnik Powstania Warszawskiego, przewodniczący Komitetu Głównego PPS, pracownik Radia Wolna Europa, członek Zjednoczenia Polskich Uchodźców.

05 marzec 1987 r. – zmarł w Dortmundzie Leonard Flieger. 

21 marzec 1987 r. – dzięki zabiegom Wojciecha Hadrysiewicza upełnomocnionego przez zarząd główny ZPU w latach 1985-1987 do utworzenia i koordynowania prac związanych z powstaniem nowego Okręgu utworzono V Okręg ZPU w Berlinie Zachodnim.

12-13 czerwiec 1987 r. – w Orchard Lake odbył się piąty zjazd studentów i absolwentów Polskiej Wyższej Szkoły Technicznej w Esslingen.

26 listopad 1987 r. – w monachijskim szpitalu zmarł Marian Litwiniak. 

05 maj 1988 r. – w Monachium zmarł Eugeniusz Pietraszewski, wieloletni działacz Zjednoczenia Polskich Uchodźców w Monachium i redaktor czasopisma “Rodak”. 

09-11 czerwiec 1989 r. – w Techny Towers w Chicago odbył się szósty zjazd studentów i absolwentów Polskiej Wyższej Szkoły Technicznej w Esslingen.

31 styczeń 1993 – w Toronto zmarł płk./ppłk. dr inż. Bolesław Zawalicz-Mowiński.

1993 r. – ostatni prezes Andrzej Prusiński wyrejestrował organizacje ZPU w Sądzie w Velbert.

30 czerwiec 1994 r. – Polska Sekcja Radio Wolna Europa została zamknięta. 

1994-1996 – funkcjonowała pod kierownictwem Piotra Mroczyka fundacja “RWE Incorporated”. 

1995 r. – w Warszawie powołano do życia Stowarzyszenie Pracowników Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa (współcześnie pod nazwą: Stowarzyszenie Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego). 

17 lipiec 1996 r. – w Monachium zmarł dr Ludwik Fendl.

30 marzec 1997 r. – w Londynie zmarł Tadeusz Żenczykowski (1907-1997), w latach 1954-1975 zastępca dyrektora Polskiej Sekcji RWE. 

09 styczeń 2000 r. – w Monachium zmarł Stanisław Mikiciuk.

20 lipiec 2001 r. – w Monachium zmarł inż. Jerzy Arłamowski, założyciel Klubu Szachowego “Hetman” we Wrocławiu, honorowy współpracownik Letnich Igrzysk Olimpijskich w Monachium, wiceprezes zarządu głównego Zjednoczenia Polskich Uchodźców.

23 październik 2001 r. – w Hamburgu zmarł Maksymilian Pelc. 

29 grudzień 2003 r. – w Warszawie zmarł Marek Łatyński (1930-2003), w latach 1987-1989 dyrektor Polskiej Sekcji RWE w Monachium. 

10 kwiecień 2004 r. – w Gdański zmarł Jacek Kaczmarski (1957-2004), poeta, kompozytor i pisarz, w latach 1984-1990 pracownik Polskiej Sekcji RWE w Monachium. 

09 sierpień 2006 r. – w Monachium zmarł Zbigniew Dziakoński vel Kowalczyk. 

11 listopad 2006 r. – w Berlinie zmarł Wincenty Broniwój-Orliński, sędzia, adwokat, oficer ZWZ/AK, uczestnik Powstania Warszawskiego, sędzia 1 DP gen. S. Maczka, członek Zjednoczenia Polskich Uchodźców, Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Hamburgu, Związku Polaków w Niemczech “Rodło” w Hamburgu, Związku byłych Żołnierzy AK, delegat Rządu RP na Uchodźstwie w Londynie na Niemcy Zachodnie. Został pochowany na Starym Cmentarzu w Ostrowie Wielkopolskim.

21 stycznia 2007 r. – w Berlinie zmarł Roman Piórkowski. 

19 grudzień 2007 r. – w Warszawie zmarł Piotr Mroczyk (1947-2007), w latach 1989-1994 dyrektor Polskiej Sekcji RWE w Monachium. 

11 lipiec 2010 r. – w Krakowie zmarł Zygmunt Michałowski (1918-2010), w latach 1976-1982 dyrektor Polskie Sekcji RWE w Monachium. 

30 lipiec 2010 r. – w drodze do Warszawy zmarł Jerzy Ludwik Janiszewski. 

Maj 2012 r. – uchwałą Senatu RP z 2 lutego 2012 r. maj był Miesiącem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. 

15 maja 2017 r. – w Monachium zmarł Andrzej Dalkowski, łącznik Ośrodka “Północ” Rady Politycznej, sierżant Kompanii Wartowniczej LS Signal w Monachium, wiceprezes zarządu głównego Zjednoczenia Polskich Uchodźców. Został pochowany w Toruniu na cmentarzu przy ulicy Gałczyńskiego.

8 września 2018 r. – w Monachium zmarł Aleksander Menhard, uczestnik Powstania Warszawskiego i wieloletni pracownik Polskiej Sekcji Radia Wolna Europa. 

17 lutego 2019 r. – w Monachium zmarła Irma Zembrzuska-Wysocka, uczestniczka Powstania Warszawskiego i spikerka Polskiej Sekcji Radia Wolna Europa. 

21 marzec 2019 r. – w Augsburgu zmarł nagle Jacek Kowalski, germanista, wieloletni działacz organizacji w RFN w tym Polskiej Partii Socjalistycznej, Zjednoczenia Polskich Uchodźców, bliski współpracownik Lidii Ciołkosz, Tadeusza Podgórskiego, Włodzimierza Sznarbachowskiego i Bogdana Żurka. Autor wielu publikacji na łamach „Dziennika Polskiego” i „Tygodnika Polskiego”, redaktor czasopisma PPS “Przemiany” i niemieckiej mutacji “Die Wende”, czasopisma ZPU “Rodak” i „Biuletynu Bawarskiego”. Był także przewodniczącym Komitetu Głównego PPS w RFN, sekretarzem i wiceprzewodniczącym Oddziału Rady Narodowej w RFN. Tuż przed śmiercią otrzymał status działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych oraz odznakę honorową „Działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych”.

24 sierpień 2019 r. – władze Gminy Wronki we wsi Kłodzisko ufundowały i odsłoniły tablicę poświęconą Kazimierzowi Odrobnemu (1904-1981), działaczowi Stronnictwa Narodowego, więźniowi obozów Dachau i Mauthausen-Gusen oraz działaczowi licznych organizacji polskich dipisów i wieloletniemu prezesowi Zjednoczenia Polskich Uchodźców.

© łukasz wolak

ZapiszZapisz